DCSIMG

ובנוסף, מענק בגובה דמי החבר* בלשכת עורכי הדין!

גובה המענק יהיה בהתאם לסכום דמי החבר לתשלום (בהנחה) עד ה-15.1.2018, הנקוב בשובר שיציג עורך הדין לבנק ("סכום המענק"). המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשיים שווים של 1/12 מסכום המענק, בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי שהונפקו ע"ילאומי בחשבון ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל. הזכאים יוכלו ליהנות גם מהלוואה ייעודית. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.

* אין כפל מענקים ולפיכך המענק לא יינתן לחבר הלשכה אשר קיבל מענק דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים.
 

** אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

 

להלן מידע על מגוון כלים והטבות שגובשו במיוחד בשבילכם:
פתיחה וניהול חשבון פרטי פתיחה וניהול חשבון עסקי