DCSIMG

 ריבית משתנה על בסיס אירו 

 ריבית משתנה על בסיס אירו 

הלוואה במסלול זה מתנהלת על-פי שער האירו. ההחזרים החודשיים משולמים בש"ח, בהתאם לשער היציג של האירו לעומת השקל. כלומר: כאשר השער היציג של האירו עולה לעומת השער היציג במועד נטילת ההלוואה - הסכום לתשלום עולה יחד עמו, וכאשר השער היציג של האירו יורד - הסכום לתשלום יורד בהתאם.

 

 

מטבע ההלוואה שיטות החזר טווחי שנים התנהגות הריבית הצמדה למדד המחירים לצרכן עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
אירו שפיצר 4-30 משתנה מדי 6 חודשים, במועדים מוגדרים מראש, בהתאם לשיעור ריבית הליבור אירו לא צמודה ללא עמלת היוון בכל עת שמתקיים מסחר באירו, בתנאי הודעה מראש של 10 ימים
קרן שווה 4-30
בוליט 2-4

למה זה יכול להתאים לכם?

  • כי יש לכם הכנסה באירו.
  • כי אתם תושבי חוץ.
  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה), ללא תשלום עמלת היוון.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

  • מסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי 6 חודשים, כתוצאה משינויים בריבית הליבור אירו.
  • כאשר שער האירו עולה, יתרת הסכום הנותר לתשלום (הקרן) בש"ח - עולה באותו שיעור. באותה מידה תיתכן גם ירידה ביתרת הקרן בש"ח, כששער האירו יורד.
  • על פי  הוראת בנק ישראל ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי הלוואות בריבית משתנה.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים ובנספחים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק.