DCSIMG

 ישיר לאומי 

 ישיר לאומי 

החזר עמלות ללקוחות ישיר לאומי

ישיר לאומי פותח כל שנה אזרחית בהחזר של 20% מעמלות שגבה מלקוחותיו במהלך השנה החולפת.

ההחזר הינו מעמלות מסוימות (ראו פירוט) לאוכלוסיות זכאיות, בתנאי שבשנה שחלפה נגבו עמלות כאמור בסכום כולל של לפחות 100 ש"ח.

רשימת עמלות* שיש בגינן 20% החזר בסוף שנה:

 • חלק 1: חשבון עו"ש  (למעט סעיף 1(א)(9) החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק).
 • לקוחות המשוייכים לאחד ממסלולי העמלות (סעיף 1(ג)) לא יהיו זכאים להחזרים בגין עמלת המסלול ובגין עמלת פעולה על ידי פקיד ועמלת פעולה בערוץ ישיר, אף במקרה של חריגה ממכסת הפעולות במסלול.
   
 • חלק 2: מידע הודעות והתראות  (למעט סעיפים 2(א)(1) הודעות, 2(א)(2) מכתב התראה של  עו"ד).
   
 • חלק 3: אשראי (למעט סעיפים: (2) עמלת טיפול בהלוואות 3(א)(2) ו - 3(א)(13) פירעון מוקדם - עמלה תפעולית).
   
 • חלק 4: מטבע חוץ  (למעט סעיף 5(א)(2) הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ).
   

* לפי תעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים.


פירוט אוכלוסיות שאינן זכאיות ל- 20% החזר בסוף שנה 
אוכלוסיות שביום ביצוע חישוב הזכאות (בסוף השנה), מנהלות סוגי חשבונות כדלקמן:

 • 01 חש"ק עסקי
 • 110 חח"ד
 • 03 מועדון בל"ל
 • 07 חשבונות פירעון אשראים
 • 66 חשבון חוב"ב
 • 36 חשבונות מנוהלים ע"י מנהלי תיקים
 • 38 תמורה
 • חשבונות ספקולנטים במט"ח
 • חשבונות ע"ש חברי קיבוצים שבהסדר
 • חשבונות ע"ש נפטרים
 • חשבונות עובדי בל"ל
 • חשבונות עובדי חברות בנות


וכן חשבונות שנסגרו במהלך השנה.
סיווגי החשבונות - לפי הקריטריונים הנהוגים בישיר לאומי.

 

למידע נוסף על עמלות בלאומי >>

 

אין לכם עדיין חשבון בישיר לאומי?
פתחו חשבון עכשיו ב-3 צעדים פשוטים >>

הבהרה:
הפרסום נכון להיום וישיר לאומי רשאי לשנות או לבטל את ההטבות בכל עת.