DCSIMG

 מכון ויצמן 

 מכון ויצמן 

תנאי ההטבות לניהול חשבון

כללי:

 • תוקף ההטבות עד ל- 31.12.2018
 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת
 • ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות
 • על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כעובד החברה בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות
 • בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על החברה
 • כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי
 • ריבית הפריים השנתית - כמפורט בסניפי לאומי

 

עובר ושב:

 • ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים

 

אשראים:

 • ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה
 • אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש, הוראת קבע מחשבון הלווה או ניכוי ישיר מהשכר
 • על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להציג תעודת עובד ותעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו-3 דפי חשבון בנק
 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

כרטיסי אשראי:

 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו
 • לאומי/לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת
 • פטור מעמלת דמי כרטיס ל-4 שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע“פ קביעת הבנק לפי המוקדם מבין השניים
 • השיוך למועדון יתבצע בכרטיס ויזה או מסטרקארד וע“פ סוגי הכרטיס כפי שנקבעו למועדון

 

השקעות:

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים
 • ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי טרייד
 • הטבה בדמי ניהול פיקדון ני“ע למעבירי ני“ע מבנק אחר בשווי 50,000 ש“ח ומעלה תינתן פעם אחת בלבד ללקוח
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת
 • ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף

 

מטבע חוץ:

 • שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק
 • כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק