DCSIMG

הטבות לרופאים בניהול חשבון עסקי

הלוואות למעבירי עסק

גובה ההלוואה תקופת ההחזר שיעור הריבית למעבירי מחזור שנתי מינימלי של 360,000 ש"ח* שיעור הריבית למעבירי מחזור שנתי מינימלי של 2.5 מליון ש"ח**
עד 200,000 ש"ח עד 48 חודשים פריים + 3.2% פריים + 2.95%

 

*ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי, בעלי מחזור הכנסות שנתי מינימלי של 360,000 ש"ח

  המעבירים פעילות ללאומי, בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות.

**ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי, בעלי מחזור הכנסות שנתי מינימלי של

 2,500,000 ₪, המעבירים פעילות ללאומי, בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות ו / או עושר פיננסי של 

 1 מליון ₪ ויותר שיופקד לחצי שנה ומעלה.

***אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

יותר הטבות בשנה הראשונה בניהול החשבון העסקי 

עסק קטן

שם העמלה שיעור  הטבה
הטבה בפנקסי שיקים 50%
הטבה בהפקדת ממ"ד 48%
הטבה בטיפול בהלוואה מעל 100 אש"ח 42%
הטבה בטיפול במסגרת אשראי  42%

 

עסק גדול 

שם העמלה שיעור  הטבה
הטבה בפנקסי שיקים 50%
הטבה בהפקדת ממ"ד 48%
הטבה בדמי טיפול באשראי וערבות 42%
הטבה בטיפול במסגרת אשראי 42%

 

תוקף ההטבות עד ל- 30.4.2018

 

הבהרות