DCSIMG

הבהרות

כללי

  • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 
  • כללי הגדרת “עסק קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי.
  • כל ההטבות בכפוף לעמלות מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ובאתר לאומי.
  • ריבית הפריים השנתית – כמפורט בסניפי לאומי. 
  • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • אובליגו ובטחונות כפי סמכויות.

 

אשראים 

  • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה. 
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. 
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.