DCSIMG

הבהרות

כללי

 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 
 • כללי הגדרת “עסק קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי.
 • כל ההטבות בכפוף לעמלות מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ובאתר לאומי.
 • ריבית הפריים השנתית – כמפורט בסניפי לאומי. 
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • אובליגו ובטחונות כפי סמכויות.

 

אשראים 

 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה. 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. 
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

השקעות

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני”ע בבורסה בת”א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו”ף וחוזים עתידיים במעו”ף.
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני”ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני”ע זרים. 
 • ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי טרייד. 
 • ההטבה בדמי ניהול פיקדון ני”ע למעבירי ני”ע מבנק אחר בשווי 50,000 ש"ח ומעלה תינתן פעם אחת בלבד ללקוח. 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות.