DCSIMG

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

הקרן תאפשר לך לקחת הלוואה למטרות מגוונות:

 

  • הקמה או השקעה בעסק (מינימום הון עצמי 20%)
  • רכישת עסק קיים, עד 35% מעלות הרכישה
  • מימון הון חוזר 
  • קניית אשראי קיים מגוף מממן אחר (עד 50% מההלוואה הנערבת)
  • השקעה בתעשייה (רכישת נכסים יצרניים, השקעה במו"פ תעשייתי, הוספת פעילות חדשה והעסקת עובדים חדשים במסגרת כל אלה)

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל