DCSIMG

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

אפשר לבחור את הגוף המנהל ומסלול החיסכון באתר הביטוח הלאומי בטווח הזמן המוגדר ע"י הביטוח הלאומי:

  • לילדים שנולדו לפני ה-1.1.2017 ושטרם הגיעו לגיל 18 ביום ה- 1.5.2015: אפשר לבחור עד ה-1.6.2017.
  • לילדים שנולדו אחרי ה-1.1.2017: אפשר לבחור עד חצי שנה מיום היוולד הילד. עליכם להודיע למוסד לביטוח לאומי על הבחירה בתוך תקופת הבחירה.