DCSIMG

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

אם לא תבחרו איפה יתנהל החיסכון יופעל מנגנון ברירת מחדל לפי הדין:

ילדים שנולדו לפני 1.1.2017 - תקופת הבחירה עד 1.6.2017:

  • ילד מעל גיל 15: כספים יופקדו  בחיסכון בנקאי ויושקעו בתוכנית בריבית קבועה ולא צמודה.
  • ילדים מתחת לגיל 15: כספים יופקדו  בקופת הגמל שתיבחר לפי סבב ע"י משרד האוצר (ללא הבטחת תשואה וללא הבטחת קרן).
     

ילדים שיוולדו אחרי 1.1.2017 - תקופת בחירה חצי שנה מיום הלידה:

  • הכספים יופקדו בקופת הגמל שתיבחר לפי סבב ע"י משרד האוצר (ללא הבטחת תשואה וללא הבטחת קרן).
    אם יש ילד קודם וההורה כבר בחר עבורו גוף מנהל בעבר - הכספים יופקדו לפי הבחירה שבוצע עבור הילד הקודם.