DCSIMG

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

  • כל ילד שמקבל קצבת ילדים מכוח חוק הביטוח הלאומי זכאי לתוכנית זו.
  • הכספים יופקדו ככלל במועד בו משולמת קצבת ילדים.
  • ילד שב-1.5.2015 טרם הגיע לגיל 18, זכאי בנוסף גם להפקדה רטרואקטיבית של 50 ש"ח בגין כל חודש זכאות מיום זה, וזאת בנוסף להפקדות השוטפות שיחלו בינואר 2017 וימשכו עד הגיעו לגיל 18 (קצב ההפקדה הרטרואקטיבית יהיה כפי שיחליט המוסד לביטוח לאומי).