DCSIMG

 הלוואות 

 הלוואות 

לאומי מציע לכם הלוואה למימון רכישת מערכת סולארית ליצור חשמל ביתי

מאפייני ההלוואה

 • סכום - מימון עד 80%  משוויי העסקה ולא יותר מ- 100,000 ₪ (הנמוך מבניהם) 
 • תקופה - עד 72 חודשים
 • סוג ריבית: משתנה על בסיס הפריים

 

הבהרות

 • התנאים בתוקף עד 31.12.2018.
 • ההלוואה מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד המתקינים מערכת על הגג בבית או בחצר.
 • המימון יינתן על סמך הצעה בכתב שתתקבל מהמתקין ותוצג לסניף ע"י הלקוח.
 • אישור ההלוואה, סכום הזכאות, התנאים והבטחונות - בכפוף לשיקול דעת הסניף ובהתאם לקריטריונים.
 • תנאי ההלוואה, לרבות סוגי ושיעורי העמלות, כפופים לתנאי ההסכם שייחתם עם הלקוחות
 • לאומי רשאי לשנות או להפסיק בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי ההלוואה האמורים לעיל.
 • פרטים מלאים ומחייבים ניתן לקבל בסניפי לאומי.
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה למתן האשראי/ההלוואה.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • האמור בפרסום זה אינו מחייב את הבנק להעמיד את אשראי/ההלוואה. 
 • אין ללאומי אחריות על טיב המערכת וההתקנה.