האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2016: רווח נקי של 2.8 מיליארד שקלים, הבנק חוזר לחלק דיבידנד בשיעור של 20%

התשואה להון עומדת על 9.3%, יחס הלימות ההון רובד 1 עלה לשיעור של 11.15%

 

30.03.2017

 

 • לראשונה מזה 6 שנים, אימץ הבנק מדיניות חלוקת דיבידנד. דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 20% מהרווח הרבעוני, החל מהרבעון הראשון לשנת 2017. 
   
 • רווח נקי של 2.8 מיליארד שקלים, בדומה לאשתקד. הרווח עלה כתוצאה מגידול בהכנסות מריבית, ירידה בהוצאות להפסדי אשראי וירידה בהוצאות התפעוליות. הגידול ברווח קוזז כתוצאה מירידה משמעותית בהכנסות חד-פעמיות, שהיו גבוהות יותר אשתקד, וכן מגידול בהוצאות המס על רקע הירידה בשיעור מס החברות.
   
 • תשואת הרווח הנקי על ההון עמדה בשנת 2016 על 9.3%, בהשוואה ל-10.3% בשנת 2015, זאת בשל הכנסות חד פעמיות גבוהות בשנה הקודמת וכן בשל שיפור משמעותי בהלימות ההון. 
   
 • הלימות ההון - יחס הלימות הון הליבה עלה משיעור של 9.58% בסוף 2015, לשיעור של 11.15% בסוף 2016. יחס ההון הכולל עומד על שיעור של 15.21%. שיפור זה יאפשר לבנק
  להמשיך ולצמוח במגזרי הפעילות השונים.
   
 • סיום פרשת הלקוחות האמריקאים - לאומי הינו הבנק הישראלי היחיד שסיים את פרשת חקירת הרשויות האמריקאיות. 
   

 

לאומי ממשיך להוביל באיכות תיק האשראי:

 

 • החובות הבעייתיים ליום 31 בדצמבר 2016 ירדו בשיעור של 4% בהשוואה לאשתקד. יחס החובות הפגומים לסך החובות ירד לשיעור של 1.2%.  ההכנסות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור נטו הסתכמו לשיעור של 0.05% בהשוואה להוצאות הפסדי אשראי בשיעור של 0.08% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 

ממשיכים להתייעל:

 

 • ירידה בהוצאות השכר - ירידה של 300 מיליון שקלים (5.3%) בהוצאות השכר, בנטרול סעיפים חד-פעמיים.
   
 • בשנת 2016 מצבת כוח האדם של הקבוצה קטנה בלמעלה מ-1,000 עובדים. מרבית העובדים פרשו לקראת תום 2016 כך שהחיסכון בהוצאות השכר יבוא לידי ביטוי בשנת 2017 ויתרום לשיפור ביחס היעילות אשר עמד בשנת 2016 על כ-66%.
   
 • בחמש השנים האחרונות קטנה מצבת כח האדם בכ-2,300 עובדים.

 

 

חדשנות דיגיטלית:

 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל.
   
 • לאחרונה הועלו לחנויות האפליקציות , אפליקציית התשלומים Pepper Pay הפתוחה לכולם וכן אפליקציית PEPPER - לראשונה בישראל, פלטפורמה המאפשרת ללקוחות לנהל את כלל הפעילות הבנקאית שלהם באמצעות המובייל. בשלב זה האפליקציה פתוחה למוזמנים בלבד.

 

 

נתונים נוספים מהדוחות:

 

 • ההון העצמי גדל בשיעור של 9% בהשוואה לאשתקד והסתכם ב-31.3 מיליארד שקלים.
   
 • סך המאזן גדל בשיעור של כ-5.3%, והסתכם לסך של כ-438.6 מיליארד שקלים.
   
 • האשראי לציבור נטו גדל בשיעור של 0.2% והסתכם ב-261.9 מיליארד שקלים, כאשר הגידול באשראי לציבור במגזרי פעילות הבנקאית והמסחרית קוזז בירידה באשראי העסקי.
   
 • פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 5.5%, והסתכמו לסך של כ-346.9 מיליארד שקלים.
   
 • היקף הנכסים המנוהלים גדל בשיעור של 2.9%, והסתכם לסך של 820.6 מיליארד שקלים. 

 

לדוחות הכספיים המלאים >>