האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2016: רווח נקי של 2.8 מיליארד שקלים, הבנק חוזר לחלק דיבידנד בשיעור של 20%

התשואה להון עומדת על 9.3%, יחס הלימות ההון רובד 1 עלה לשיעור של 11.15%

 

30.03.2017

 

 • לראשונה מזה 6 שנים, אימץ הבנק מדיניות חלוקת דיבידנד. דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 20% מהרווח הרבעוני, החל מהרבעון הראשון לשנת 2017. 
   
 • רווח נקי של 2.8 מיליארד שקלים, בדומה לאשתקד. הרווח עלה כתוצאה מגידול בהכנסות מריבית, ירידה בהוצאות להפסדי אשראי וירידה בהוצאות התפעוליות. הגידול ברווח קוזז כתוצאה מירידה משמעותית בהכנסות חד-פעמיות, שהיו גבוהות יותר אשתקד, וכן מגידול בהוצאות המס על רקע הירידה בשיעור מס החברות.
   
 • תשואת הרווח הנקי על ההון עמדה בשנת 2016 על 9.3%, בהשוואה ל-10.3% בשנת 2015, זאת בשל הכנסות חד פעמיות גבוהות בשנה הקודמת וכן בשל שיפור משמעותי בהלימות ההון. 
   
 • הלימות ההון - יחס הלימות הון הליבה עלה משיעור של 9.58% בסוף 2015, לשיעור של 11.15% בסוף 2016. יחס ההון הכולל עומד על שיעור של 15.21%. שיפור זה יאפשר לבנק
  להמשיך ולצמוח במגזרי הפעילות השונים.
   
 • סיום פרשת הלקוחות האמריקאים - לאומי הינו הבנק הישראלי היחיד שסיים את פרשת חקירת הרשויות האמריקאיות. 
   

 

לאומי ממשיך להוביל באיכות תיק האשראי:

 

 • החובות הבעייתיים ליום 31 בדצמבר 2016 ירדו בשיעור של 4% בהשוואה לאשתקד. יחס החובות הפגומים לסך החובות ירד לשיעור של 1.2%.  ההכנסות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור נטו הסתכמו לשיעור של 0.05% בהשוואה להוצאות הפסדי אשראי בשיעור של 0.08% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 

ממשיכים להתייעל:

 

 • ירידה בהוצאות השכר - ירידה של 300 מיליון שקלים (5.3%) בהוצאות השכר, בנטרול סעיפים חד-פעמיים.
   
 • בשנת 2016 מצבת כוח האדם של הקבוצה קטנה בלמעלה מ-1,000 עובדים. מרבית העובדים פרשו לקראת תום 2016 כך שהחיסכון בהוצאות השכר יבוא לידי ביטוי בשנת 2017 ויתרום לשיפור ביחס היעילות אשר עמד בשנת 2016 על כ-66%.
   
 • בחמש השנים האחרונות קטנה מצבת כח האדם בכ-2,300 עובדים.

 

 

חדשנות דיגיטלית:

 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל.
   
 • לאחרונה הועלו לחנויות האפליקציות , אפליקציית התשלומים Pepper Pay הפתוחה לכולם וכן אפליקציית PEPPER - לראשונה בישראל, פלטפורמה המאפשרת ללקוחות לנהל את כלל הפעילות הבנקאית שלהם באמצעות המובייל. בשלב זה האפליקציה פתוחה למוזמנים בלבד.

 

 

נתונים נוספים מהדוחות:

 

 • ההון העצמי גדל בשיעור של 9% בהשוואה לאשתקד והסתכם ב-31.3 מיליארד שקלים.
   
 • סך המאזן גדל בשיעור של כ-5.3%, והסתכם לסך של כ-438.6 מיליארד שקלים.
   
 • האשראי לציבור נטו גדל בשיעור של 0.2% והסתכם ב-261.9 מיליארד שקלים, כאשר הגידול באשראי לציבור במגזרי פעילות הבנקאית והמסחרית קוזז בירידה באשראי העסקי.
   
 • פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 5.5%, והסתכמו לסך של כ-346.9 מיליארד שקלים.
   
 • היקף הנכסים המנוהלים גדל בשיעור של 2.9%, והסתכם לסך של 820.6 מיליארד שקלים. 

 

לדוחות הכספיים המלאים >>