האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ביה"ס לשיווק דיגיטלי - סלונה 

 ביה"ס לשיווק דיגיטלי - סלונה 

משתתפות הקורס

תכנית הפעילות ("התכנית" או "התקנון")

 

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על ההשתתפות בקורס שיווק דיגיטלי של קהילת "דיגיטליות בעסקים", ("הפעילות") שנעשית בשיתוף פעולה של בנק לאומי לישראל בע"מ ("לאומי"), וסלונה תקשורת בע"מ ("סלונה").

 

1.             תנאי השתתפות בפעילות

1.1      הפעילות מיועדת לבעלות עסקים קטנים אשר ממלאות אחר תנאי ההשתתפות הבאים ("המועמדות"):

1.2         אישה, תושבת ו/או אזרחית ישראל ו/או בעלת היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילה עולה על ­18, והיא בעלת עסק.

1.3 התחייבה לשתף פעולה כנדרש במסגרת הפעילות, לרבות השתתפות בכל מפגשי הפעילות בהתאם ללו"ז הפעילות אשר פורסם עובר לקיום הפעילות, השתתפה בהליכי קידום הפרויקט ובכלל זה תיוג האשטאגים, תמונות, סטטוסים בפייסבוק, העלאת פוסטים בסלונה ופרסומים הקשורים בפעילות.

1.4.         קיימה את התנאים המפורטים בתוכנית זו במלואם, ונקלטה באתר לאומי (www.leumi.co.il).

 

2.             פעולות ההרשמה

2.1 על המועמדת לגלוש לעמוד הייעודי של הפעילות באתר לאומי (https://www.leumi.co.il/Campaign/saloona_school/42235/) ("עמוד הפעילות") ולמלא באופן מלא את טופס ההרשמה שבעמוד הפעילות ("טופס ההרשמה").

מובהר בזאת, כי רק מועמדת שטופס ההרשמה שלה מולא באופן מלא והתקבל בפועל באתר לאומי בתוך תקופת ההרשמה כהגדרתה להלן, יועבר לבחינת הועדה הבוחנת כהגדרתה להלן.
כמו כן, מובהר כי רישומי לאומי ביחס לקבלת טופסי ההרשמה יהוו ראיה מכרעת לעצם שליחתם ו/או למועדם ו/או לנכונותם.
2.2  המועמדת מתחייבת למסור אך ורק את פרטיה האישיים במסגרת טופס ההרשמה, ולא למסור כל פרט אישי של צד שלישי כלשהו, לרבות שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכדומה.
2.4.       האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההרשמה, לרבות אך לא רק, נכונות הפרטים שנמסרו במסגרת טופס ההרשמה חלה על המועמדת בלבד. סלונה/לאומי אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באתר לאומי ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.

 

 

3.             תקופת הרשמה להגשת מועמדות לפעילות ותקופת הפעילות
3.1.    תקופת ההרשמה להגשת מועמדות לפעילות תחל ביום  2.9.2019  ותסתיים ביום 4.9.2019, או עם הודעת הבנק אודות סיום תקופת ההרשמה להגשת מועמדות לפעילות על פי שיקול דעתו (לעיל ולהלן: "תקופת ההרשמה").

3.2. תקופת הפעילות תחל ביום 27.10.2019 או בכל מועד אחר כפי שיקבע על ידי לאומי/ סלונה ("תקופת הפעילות").
3.3. הבנק/סלונה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההרשמה ו/או את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתם הבלעדית וללא כל צורך במתן נימוק ו/או הסבר כלשהו.

 

4.             הטבות למשתתפות בפעילות

4.1.       קורס שיווק דיגיטלי - "דיגיטליות בעסקים", של לאומי עסקים וסלונה

4.2.       מתנות ו/או פרסים נוספים ככל שיקבעו על פי שיקול דעת לאומי, אשר תינתנה לכל אחת מהמשתתפות ו/או למי מהן בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי לאומי וסלונה.

4.3.    יובהר כי ההטבות המפורטות לעיל ניתנות לשינוי ו/או לביטול בהתאם להחלטות לאומי וסלונה מעת לעת ועל פי שיקול דעתם ולא תישמע כל טענה על ידי המשתתפות בעניין זה בכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הטבה כלשהי.

 

5.             מועד ואופן בחירת הזוכות

5.1.       בתום תקופת ההרשמה לפעילות, יועברו כל טופסי ההרשמה לבחינת ועדה בוחנת שתורכב מנציגי לאומי וסלונה  ("הוועדה הבוחנת").

5.2       הוועדה הבוחנת תבחן את כל טופסי ההרשמה ותבחר מתוך כל המועמדות כ-50 אשר יהיו המשתתפות בפעילות ("המשתתפות") וזאת בהתאם לקריטריונים של היותן בעלות עסק קטן / יזמיות בעסקים, היקף פעילות ברשתות החברתיות השונות, או כל שיקול נוסף אחר.
5.3       הוועדה הבוחנת תהא רשאית (אך לא חייבת) לכלול במסגרת שיקוליה לבחירת המשתתפות, שיקולים נוספים על השיקולים המנויים בסעיף 5.2 לעיל. אולם, הועדה תהא חייבת להכריע על-פי קריטריונים ולא על-פי הגרלה כלשהי. החלטת הוועדה הבוחנת, בהתאם לשיקול דעתה, תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.
5.4       לאומי וסלונה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מספר המשתתפות האמור לעיל, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק ו/או לבחור חלק מהמשתתפות באופן טנטטיבי ואופציונאלי בהתאם לשיקול דעתם.

 

 

 

6.             הודעה למשתתפות ופעולות ההשתתפות

6.1       לאומי או סלונה יודיעו למשתתפות על בחירתן להשתתף בפעילות באמצעות שיחת טלפון. לאחר אישור ההשתתפות ע"י המשתתפת ישלח דוא"ל על ידי לאומי או סלונה לכתובת הדוא"ל שהזינה המשתתפת במסגרת טפסי ההרשמה ("ההודעה"). תנאי להשתתפות בפעילות הינו חתימה על כתב הסכמה בו תסכים כל משתתפת, בין היתר, לנהוג על פי הוראות תקנון זה ("כתב הסכמה").
6.2       יראו את המשתתפות כאילו קיבלו את ההודעה ביום בו התקיימה שיחת הטלפון כאמור. לעניין זה רישומי לאומי או סלונה בדבר קיום שיחת הטלפון יהוו ראיה מכרעת לקיומה.
6.3       משתתפת שלא תשלח את כתב ההסכמה חתום בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה, לא תהא זכאית להשתתף בפעילות.
6.4       בכל מקרה שבו משתתפת לא תוכל להשתתף בפעילות, הועדה הבוחנת תהא רשאית לבחור משתתפת אחרת מבין המועמדות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה כאמור, לאומי או סלונה יודיעו למשתתפת על בחירתה, ועל המשתתפת לשלוח את מסמכי ההשתתפות בתוך יום אחד בלבד ממועד קבלת ההודעה.

 

7.             כללי

על הפעילות יחולו ההוראות דלקמן:

7.1     כל האמור בתקנון זה יחול בנוסף לכל האמור בכתב ההסכמה ובכל מסמך אחר עליו תחתום המשתתפת.
7.2       בהרשמה לפעילות המועמדת ו/או המשתתפת מצהירה כי קראה את תוכנית הפעילות והיא מקבלת עליה את הוראותיה, כי תיקח חלק בפעילות באופן שוטף ורציף לרבות בכל המפגשים שיתקיימו במסגרת הפעילות.
7.3       בכל מקרה של אי-התאמה בין הקבוע בתוכנית לבין הנאמר בכל פרסום או מתן מידע אחר יגבר הקבוע בתוכנית זו.
7.4       בכל מקרה לא תהיה למועמדות או למשתתפות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד לאומי ו/או סלונה ו/או כל גוף אחר הקשור בפעילות, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת המשתתפות.