האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 דיגיטליות בעסקים מחזור 10 

 דיגיטליות בעסקים מחזור 10 

משתתפות הקורס

תכנית הפעילות ("התכנית" או "התקנון")

 

התנאים המפורטים בתכנית זו יחולו על פעילות ההשתתפות של גולשות סלונה בקורס שיווק דיגיטלי - "דיגיטליות בעסקים", של לאומי עסקים וסלונה ("הפעילות") שנעשית בשיתוף פעולה עם בנק לאומי לישראל בע"מ ("החברה").

1.             תנאי השתתפות בפעילות

1.1.       הפעילות מיועדת לבעלות עסקים קטנים אשר ממלאות אחר תנאי ההשתתפות הבאים ("הנרשמות"):

1.1.1.         אדם פרטי, ממין נקבה, תושבת ו/או אזרחית ישראל ו/או בעלת היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילה עולה על ­18.

1.1.2.         נתנה הרשאה לצלמה במהלך הפעילות וכן לפרסם את שמה, פרטיה האישיים ותמונותיה במדיה השונים לרבות עיתון, אינטרנט, טלוויזיה ו/או אמצעי תקשורת אחר, באתר סלונה, באתרי לאומי ו/או בכל פעילות הקשורה בה ו/או בכל מקום אחר בהתאם לשיקול דעתם של סלונה ושל החברה, ללא יוצא מן הכלל, והכל ללא תמורה.

1.1.3.         התחייבה לשתף פעולה ככל הנדרש במסגרת הקורס לרבות השתתפות בכל הפעילות הכלולות בה בהתאם ללו"ז, השתתפה בהליכי קידום הפרויקט ובכלל זה תיוג האשטאגים, תמונות, סטטוסים בפייסבוק, העלאת פוסטים בסלונה ופרסומים הקשורים בו אך לא רק וכו'.

1.1.4.         קיימה את התנאים המפורטים בתוכנית זו במלואם, ונקלטה באתר לאומי (www.leumi.co.il).

2.             פעולות ההרשמה

2.1.       על הגולשות המבקשות להשתתף בפעילות לבצע את הפעולות הבאות ("המבקשות להשתתף" ו-"פעולות ההרשמה", בהתאמה) במהלך תקופת ההרשמה לפעילות כהגדרתה להלן:

 

2.1.1.         לגלוש לעמוד הייעודי של הפעילות באתר לאומי ("עמוד הפעילות");

2.1.2.         למלא באופן מלא את שאלון ההשתתפות המופיע תחת עמוד הפעילות; ("טופס ההרשמה")

2.1.3.         להצטרף לקהילת "דיגיטליות בעסקים" בפייסבוק

 

 

2.2.       למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק מבקשות להשתתף שטופס ההרשמה שלהן מולאו באופן מלא והתקבלו בפועל באתר לאומי באופן נכון ומדויק יועברו לבחינת הועדה הבוחנת כהגדרתה להלן. כמו כן, מובהר כי רישומי החברה המתקבלים באתר לאומי ביחס לקבלת טופסי ההרשמה יהוו ראיה מכרעת לעצם שליחתם ו/או למועדם ו/או לנכונותם.

2.3.       המבקשות להשתתף מתחייבות למסור אך ורק את פרטיהן האישיים ולא למסור כל פרט של צד שלישי, לרבות שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד.

2.4.       האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההרשמה, לרבות אך לא רק, נכונות הפרטים שנמסרו במסגרת טופסי ההרשמה חלה על המבקשת להשתתף בלבד. החברה ו/או סלונה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באתר לאומי ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.

2.5.       ידוע למבקשות להשתתף והן מסכימות כי החברה תהא רשאית לפרסם את שמן, תמונתן, כתובתן ופרטים נוספים הידועים לסלונה ו/או חברה, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של סלונה והחברה.

2.6.       ידוע למבקשות להשתתף והן מסכימות כי סלונה והחברה יהיו רשאים לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידן ומידע נוסף שיצטבר אודותיהן, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימן, פרסום, מתן שירותי דיוור על ידי סלונה ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיהן ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי סלונה והחברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

 

3.             תקופת הרשמה להגשת מועמדות לפעילות ותקופת הפעילות

3.1.    תקופת ההרשמה להגשת מועמדות לפעילות תחל ביום  15.01.2020 בשעה 17:00 ותסתיים ביום 19.01.2020 בשעה 10:00 או עם הודעת החברה אודות סיום תקופת ההרשמה להגשת מועמדות לפעילות על פי שיקול דעתה (לעיל ולהלן: "תקופת ההרשמה להגשת מועמדות לפעילות").

3.2. תקופת הפעילות תחל ביום 17.02.2020 ותסתיים ביום 30.03.2020 או בכל מועד אחר כפי שיקבע על ידי סלונה והחברה ("תקופת הפעילות").

3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההרשמה לפעילות ו/או את תקופת הפעילות ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק ו/או הסבר כלשהו.

 

4.             הטבות למשתתפות בפעילות

4.1.       קורס שיווק דיגיטלי - "דיגיטליות בעסקים", של לאומי עסקים וסלונה

4.2.       מתנות ו/או פרסים נוספים ככל שיקבעו על פי שיקול דעת החברה, אשר תינתנה לכל אחת מהמשתתפות ו/או למי מהן בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי החברה.

4.3.    יובהר כי ההטבות המפורטות לעיל ניתנות לשינוי ו/או לביטול בהתאם להחלטות סלונה והחברה מעת לעת ועל פי שיקול דעתם ולא תישמע כל טענה על ידי המשתתפות בעניין זה בכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הטבה כלשהי.

 

5.             מועד ואופן בחירת הזוכות

5.1.       בתום תקופת ההרשמה לפעילות, יועברו כל טופסי ההרשמה לבחינת ועדה בוחנת שתורכב מנציגי סלונה והחברה  ("הוועדה הבוחנת").

5.2.       הוועדה הבוחנת תבחן את כל טופסי ההרשמה ותבחר מתוך כל המבקשות להשתתף כ 50 משתתפות נבחרות וזאת בהתאם לקריטריונים של היותן בעלות עסק קטן / יזמיות בעסקים, היקף פעילות ברשתות החברתיות השונות או כל שיקול נוסף אחר ("הנבחרות").

5.3.       הוועדה הבוחנת תהא רשאית (אך לא חייבת) לכלול במסגרת שיקוליה לבחירת הנבחרות, שיקולים נוספים על השיקולים המנויים בסעיף 4.3 לעיל. אולם, הועדה תהא חייבת להכריע על-פי קריטריונים ולא על-פי הגרלה כלשהי. החלטת הוועדה הבוחנת, בהתאם לשיקול דעתה, תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

5.4.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר הנבחרות האמור לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק ו/או לבחור חלק מהמשתתפות באופן טנטטיבי ואופציונאלי בהתאם לשיקול דעתה.

 

6.             הודעה לנבחרות ופעולות ההשתתפות

6.1.       החברה תודיע לנבחרות על בחירתן באמצעות שיחת טלפון. לאחר אישור ההשתתפות ע"י הנבחרת ישלח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שהוזנה במסגרת טפסי ההרשמה ו/או בכל אמצעי קשר אחר העומד לרשותה של החברה ("הודעת הבחירה"). החברה שומרת לעצמה הזכות לצרף להודעת הבחירה: תקנון, כתב הסכמה ואישור המשקף את התחייבות המשתתפות בהתאם להוראות תקנון זה, לחתימת הנבחרות וכתנאי להשתתפותן.

 

6.2.       יראו את הנבחרות כאילו קיבל את הודעת הבחירה ביום בו שיחת הטלפון כאמור. לעניין זה רישומי החברה בדבר שליחת הודעת הבחירה יהוו ראיה מכרעת למסירתה. 

6.3.       על הנבחרות לשלוח לכתובת הדוא"ל אשר פרטיה מופיעים בהודעת הבחירה את המסמכים הבאים וזאת עד 24 שעות מעת קבלתם במייל. ("מסמכי ההשתתפות"):

6.3.1.         כתב הסכמה וויתור חתום;

 

6.4.       נבחרת שלא תשלח את מסמכי ההשתתפות במלואם ובמועדם, לא תהא זכאית להשתתף בפעילות האמורה לעיל.

6.5.       בכל מקרה שבו נבחרת לא תהא זכאית להשתתף בפעילות, הועדה הבוחנת תהא רשאית לבחור נבחרת אחרת מהמבקשות להשתתף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ("נבחרת חלופית"). במקרה כאמור, החברה תודיע לנבחרת החלופית בחירתה, והנבחרת החלופית תהא מחויבת לשלוח את מסמכי ההשתתפות וזאת בתוך יום אחד בלבד ממועד קבלת ההודעה כאמור. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, שלא לבחור נבחרת חלופית.

 

7.             כללי

על הפעילות יחולו ההוראות דלקמן:

 

7.1.       תוכנית זו חלה בנוסף לכל התנאים שיופיעו בכתב ההסכמה והוויתור ו/או כל טופס אחר עליו ידרשו הנבחרות לחתום. 

7.2.       בהשתתפות בפעילות מסכימה, מאשרת ומצהירה הנבחרת ו/או המבקשת להשתתף כי קראה את התוכנית והיא מקבלת עליה את הוראותיה וגם אם לא קראה את התוכנית, מסכימה הנבחרת ו/או המבקשת להשתתף כי תוכנית זו תחול עליה ותחייב לכל דבר ועניין.

7.3.       בהשתתפות בפעילות מסכימה, מאשרת ומצהירה הנבחרת ו/או המבקשת להשתתף כי תיקח חלק בפעילות באופן שוטף ורציף לרבות בכל המפגשים שיתקיימו במסגרת הפעילות.

7.4.       בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתוכנית לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי גורם מוסמך מטעמה, יגבר הקבוע בתוכנית זו.

7.5.       עותקים מן התוכנית מצויים במשרדי החברה ובסלונה.

7.6.       רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת הפעילות זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור. המבקשת להשתתף ו/או נבחרת מוותרת כתנאי מוקדם לזכאותה להשתתף בפעילות על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ו/או המסמכים ששידרה לצורך השתתפות.

7.7.       בכל מקרה לא תהיה למבקשות להשתתף ו/או לנבחרות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד סלונה ו/או החברה וכל גוף אחר הקשור בפעילות, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת הנבחרות.