DCSIMG

 EIF 

 EIF 

  • ההלוואה מיועדת לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי גבוה מ – 35 מיליון ₪.
  • ההלוואה הינה חברה פרטית שמספר העובדים שלה קטן מ-500 עובדים**
  • ההלווה עוסקת בפעילות חדשנית, ועונה על קריטריונים מוגדרים  
  • ההלווה הינה חברה ישראלית

** החישוב יכלול גם את העובדים בחברת אם/בת ועשוי לכלול גם עובדים בחברות אחרות בקבוצה.