DCSIMG

 EIF 

 EIF 

  • הלווה הינה חברה פרטית שמספר העובדים שלה קטן מ-500 עובדים**
  • הלווה עוסקת בפעילות חדשנית, ועונה על קריטריונים מוגדרים  
  • ההלווה הינה חברה ישראלית

** החישוב יכלול גם את העובדים בחברת אם/בת ועשוי לכלול גם עובדים בחברות אחרות בקבוצה.