האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 EIF 

 EIF 

  • עמלות ייגבו ע"י הבנק בהתאם לתעריפון. בנוסף, הבנק יגבה סכום שישולם ל – EIF בגין ערבות EIF, כפי שייקבע בהסכם ההלוואה
  • מסמך זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה
  • לאומי רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  • העמדת הלוואות, סכומן ותנאיהן, לרבות אך לא רק הביטחונות להלוואה, כפופים לתנאים ולקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעת הבנק וכן לתנאים נוספים מטעם EIF; האמור במסמך זה אינו ממצה ואינו כולל את מלוא התנאים והקריטריונים הנ"ל. אישור ההלוואות כפוף לשיקול דעת הבנק. תנאי ההלוואות ייקבעו על ידי הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות
  • האשראי נתמך ע"י תוכנית במסגרת הערבויות של "InnovFin SME" בגיבוי פיננסי של האיחוד האירופאי, תחת מוצרים פיננסיים של "Horizon 2020"
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים המסחריים בלאומי
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.