DCSIMG

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

דיווחים מיידיים לבורסה - 2018

 

אפריל 2018

 

 


מרץ 2018

 

תאריך הודעה
29.03.2018 דיר' אגוד אישר את הצעת לאומי להארכת מועד הצעת ההפרדות בהסכם שירותי מחשוב ותפעול,כפוף לאישורים
29.03.2018 לאומי קארד בע"מ - הגשת טיוטת תשקיף
26.03.2018 הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית שעל סדר יומה מספר נושאים
וביניהם, בין היתר, מינוי דירקטורים
26.03.2018 דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 26/03/2018 שמספר אסמכתא שלו: 2018-01-029383
26.03.2018 הודעה מקדימה - אסיפה שנתית
22.03.2018 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- כהן דן
22.03.2018 הוגש ערעור על פס"ד בבקשה ליצוגית נגד הבנק ונוספים בק"ע המרת מט"ח
18.03.2018 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- ערן-זיק הילה
18.03.2018 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- יסעור תמר
18.03.2018 בהמ"ש דחה את הערעור על דחית בקשה ליצוגית בק"ע גביית ריבית בהלואת דיור ובכך הגיעה התובענה לסיומה
15.03.2018 שינוי החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- כהן דן
11.03.2018 שינוי החזקות בעלי עניין ונושאי משרה- גולדפרב שלמה מיכאל
07.03.2018 דיבידנד בסך 22.40839 אג' למניה, קובע:19.3.18,תשלום 28.3.18-עדכון סכום הדיבידנד למניה
06.03.2018 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הבשלת PSU למניות
06.03.2018 דיבידנד בסך 22.41571 אג' למניה, קובע:19.3.18,תשלום 28.3.18
06.03.2018 אישור תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700מ'שח
06.03.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
06.03.2018 שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה
04.03.2018 נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נ' הבנק ובנקים נוספים בעניין עמלות המרת מט"חפברואר 2018

 

 


ינואר 2018

 

 

 

ארכיון דיווחים 2017  >>

 


 

הבהרות:

  • הדיווחים המיידיים של בנק לאומי לישראל בע"מ מפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות הערך: /http://www.magna.isa.gov.il.
  • הצגת הדיווחים המיידיים של בנק לאומי באתר הבנק הינה לצורכי נוחות בלבד.
  • במקרה של אי התאמה בין אתר הבנק לבין אתר ההפצה של רשות ניירות הערך, המפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות הערך גובר.