DCSIMG

חשבון פרטי - תנאי ההטבות לניהול חשבון

כללי:

 •  הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 31.12.2019 
 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת 
 • ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות 
 • על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כעו"ד בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות 
 • בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על החברה 
 • כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי 
 • ריבית הפריים השנתית - כמפורט בסניפי לאומי
 • אין כפל הטבות. במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן, לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסיה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות מהסדרים אחרים (כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון), על הלקוחות לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק. כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי

 

עובר ושב:

 •  ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים.

 

אשראים: 

 • ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה
 • על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להציג תעודת עו"ד ותעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו-3 דפי חשבון בנק 
 • תנאי ההלוואה יחולו כל עוד משכורת העובד מועברת ללאומי חודש בחודשו. היה והמשכורת לא תועבר ללאומי, מכל סיבה שהיא, במשך חודש אחד או יותר יהיה הבנק רשאי לבטל את תנאי ההלוואה שניתנו ללקוח ותחת זאת להעמיד הלוואה בתנאים שאינם במסגרת ההסדר ולפי שיקול דעתו
  ההלוואות במסגרת ההסדר תינתנה לעורכי דין בלבד ובחשבון על שם עורך הדין.
 • סכומן המקסימאלי של ההלוואות לכל עורך דין במסגרת ההסדר לא יעלה על 150,000 ₪
 • ניתן ליטול הלוואות נוספת במסגרת ההסדר, לרבות סכומים שכבר נפרעו, ובלבד שסכום כלל ההלוואות שהועמדו בחשבון במסגרת ההסדר לא יעלה על סך 150,000 ₪.
 • עורך דין לא יהיה זכאי לפיצול ההלוואה ו/או הלוואות במסגרת ההסדר בחשבונות שונים על שמו, אלא בחשבון אחד בלבד שממנו תיפרענה ההלוואה/ות.
 • בחשבון משותף פרטי שבו יותר מעורך דין אחד, יהיה זכאי כל אחד מעורכי הדין השותפים בחשבון לקבלת הלוואה במסגרת ההסדר ובכפוף לתנאיו
  אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.

 

כרטיסי אשראי:

 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו 
 • לאומי/לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת 
 • פטור מעמלת דמי כרטיס לשנה מיום שיוך הכרטיס למועדון עורך דין פרטי או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע“פ קביעת הבנק לפי המוקדם מבין השניים 
 •  השיוך למועדון יתבצע בכרטיס ויזה או מסטרקארד שאינו מולטי וע“פ סוגי הכרטיס כפי שנקבעו למועדון עורך דין פרטי

 

השקעות:

 •  ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף 
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים 
 • ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי טרייד
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת 
 • ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.

 

מטבע חוץ:

 • שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק 
 • הטבה בהפרשי שער - ההטבה תינתן בגין עמלת הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ 
 • כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק.