DCSIMG

 לאומי ולשכת יועצי המס 

 לאומי ולשכת יועצי המס 

הבהרות בגין מענק השתתפות בדמי החבר

מענק ההשתתפות בדמי החבר הינו בכפוף להמצאת טופס חתום ע"י לשכת יועצי המס ובו ציון סכום ההשתתפות. המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשיים שווים של 1/12 מסכום המענק. בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי שהונפקו ע"י לאומי בחשבון ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי. אין כפל מענקים ולפיכך המענק לא יינתן לחבר הלשכה אשר קיבל מענק דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים.