DCSIMG

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף ההלבשה

מרץ 2018

 • בתקופה האחרונה נקלעו לקשיים ואף קרסו מספר קמעונאיות הלבשה. זאת, ככל הנראה על רקע קשיים מבניים השוררים בענף ביחד עם החורף המתון יחסית אשר העיבו על הפעילות של כלל החברות בענף, והחריפו את המשבר בחברות שקרסו.
   
 • נתוני הלמ"ס מלמדים כי הצריכה של ישראלים בחו"ל והיבוא של סחורות מחו"ל (בהתייחס לכלל מוצרי הצריכה, כלומר לא רק של מוצרי הלבשה) גדלים בקצב גבוה מאוד, בפרט ביחס לגידול בצריכה הפרטית של מוצרי הלבשה והנעלה. כך שניתן להסיק כי חלקם של יבוא מוצרי הלבשה והנעלה מחו"ל ורכישה פיזית של מוצרים אלו בחו"ל מסך הצריכה הפרטית של הלבשה והנעלה גדל על חשבון זו המקומית.
   

 • מדד ערך המכירות ברשתות השיווק, במחירים קבועים, של הלבשה אמנם ירד בחדות בדצמבר 2017 בהשוואה לדצמבר 2016, אולם במהלך כל השנה עלה המדד בשיעור גבוה בהשוואה לשנת 2016. אותה המסקנה מתקבלת מבחינת מדד הרכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי הלבשה ועור. מדד זה מצביע על ירידה נוספת גם בינואר 2018 בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, אם כי מתונה יותר.
   

 •  

  מדד המחירים הממוצע של הלבשה ירד בשנת 2017 בעוצמה הגבוהה בשנים האחרונות, דבר אשר עשוי להעיד על הלחצים החיצוניים המופעלים על החברות בענף כמו גם על התחרות הגבוהה.מדד המחירים הממוצע של הנעלה ירד אף הוא בעוצמה גבוהה, אם כי נראה כי להסרת המכסים שחלה באמצע השנה על יבוא מוצרי הנעלה יש חלק בירידה זו. במבט קדימה, נראה כי הסרת המכסים על מוצרי טקסטיל והלבשה מתחילת 2018 והימשכות הלחצים על החברות בענף יתרגמו לירידת מחירים גם ב- 2018.

 

 • עלויות השכר של החברות בענף קמעונאות ההלבשה מאמירות- קצב הגידול של השכר הריאלי בענף מצוי בעלייה מאמצע שנת 2015, בין היתר על רקע העלאות שכר המינימום. 
   
 • נתוני הדוחות הכספיים לרביע השלישי של 2017 מצביעים על שיפור במדדי רווחיות, נזילות ואיתנות פיננסית בהשוואה לרביע המקביל בשנת 2016. זאת, בהתאם לנתוני המקרו (רכישות בכרטיסי אשראי והמכירות ברשתות השיווק) של רביע זה.