DCSIMG

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף המזון והמשקאות

ינואר 2018

 • קצב השינוי של ההוצאה הריאלית לצריכה פרטית של מזון ומשקאות עלה ברביע השלישי של 2017, וגורמי המקרו מוסיפים לתמוך בהתרחבות הביקושים של מזון ומשקאות בטווח הזמן הקרוב. בנוסף, קצבי השינוי של יתר האינדיקטורים לצריכה של מזון ומשקאות התחזקו גם הם ברביע זה.
 • מסתמן כי הירידה שאפיינה את מדד מחירי המזון בשנים האחרונות נבלמה בשנת 2017. במבט קדימה, העלייה הצפויה במדד מחירי סחורות המזון בשנת 2018, בשילוב הפעימה הנוספת של העלאת שכר המינימום שחלה בדצמבר 2017 יתמכו בעליית מדד מחירי המזון בשנת 2018. כאשר מאידך, ייסוף השקל וצעדים ממשלתיים נקודתיים יתרמו למיתון מחירי המזון.
   
 • העלייה האבסולוטית ביבוא מוצרי צריכה של מזון ומשקאות נמשכת, וסביר כי שיעור היבוא של מוצרי מזון ומשקאות מסך הצריכה גדל. אולם, בהשוואה לקטגוריות צריכה אחרות, דוגמת ריהוט, שיעור היבוא מסך הצריכה נמוך מאוד. כמו כן, שיעור היבוא של מוצרי מזון מסך הצריכה של מזון בישראל נמוך בהשוואה בינלאומית, זאת בעיקר על רקע הגנות ממשלתיות, אך גם ריחוק משותפות הסחר ונטל רגולטורי ובירוקרטי.
   
 • מדדי הייצור התעשייתי של ענפי המזון והמשקאות מצויים ברמה גבוהה היסטורית, אולם מדד המכירות מצביע על קיפאון מסוים מאז שנת 2014, זאת על רקע ירידה במחירי המכירה שקיזזה את העלייה במכר הכמותי. מדד הנפח של יבוא מוצרי מזון גולמיים ירד ברביע ה-3 של 2017 ועל כן עשוי לרמז על חולשה מסוימת בייצור ברביע האחרון של 2017.
   
 • נתוני החברות הציבוריות בענף ייצור מזון ומשקאות מצביעים על מגמה מעורבת בהכנסות וברווחיות, כאשר בין הגורמים שהעיבו על תוצאות החברות ברביע ה-3 של 2017 נמנו העלאת שכר המינימום והעלייה במחירי סחורות מסוימות.