האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף המלונאות

אפריל 2018

 • מדדי הפעילות בענף המלונאות בישראל הפגינו חוזק בסיכום שנת 2017 והגיעו לשיא. נראה כי העלייה המשמעותית בכניסות התיירים, על רקע המצב הביטחוני הרגוע יחסית, השיפור בכלכלות המהוות יעד לתיירות נכנסת והוזלה במחירי הטיסות,  תמכה בעלייה מקבילה בהיקף הלינות, הפדיון ושיעורי התפוסה. קצב הצמיחה האיתן בכניסות התיירים נמשך גם בחודשיים הראשונים של 2018.
   
 • מנגד, היקף לינות הישראלים במלונות תיירות מצוי בקיפאון מסוים, כתוצאה מיציאה גוברת לחו"ל, על רקע הגידול המתמשך בתעריפי הלינה בשל צמיחה נמוכה של ההיצע ביחס לזו של הביקוש. כמו כן, ייסוף השקל בשנים קודמות והוזלת הטיסות עקב מדיניות "שמיים פתוחים" תומכים אף הם ביציאת הישראלים לחו"ל. יחד עם זאת, לא נראה כי היקף הלינות של הישראלים נמוך בהשוואה למדינות אחרות. קיפאון זה מעיב על יישובי התיירות מוטי תיירות הפנים, בדגש על ים המלח ואילת.
   
 • בחינה ארוכת טווח של התרומה להיקף הלינות בחלוקה לישראלים מול תיירים מעלה כי בשל השינויים החדים יחסית בהיקף הלינות של התיירים, המגמה בסך הלינות נקבעת על פי המגמה שחלה בהיקף לינות התיירים. השינויים החדים הללו נובעים, ככל הנראה, מן הרגישות הגבוהה של התיירים למצב הבטחוני. הרעה במצב הביטחוני עלולה להביא לא רק לירידה בלילות תיירים, אלא גם לחייב הפחתת מחירים לתיירות פנים.
   
 • סקרי החברות של הלמ"ס ובנק ישראל מצביעים על שיפור בהלך הרוח בקרב המנהלים בענף המלונאות, ומשקפים ציפיות אופטימיות לתקופה הקרובה. מנגד, הסקרים מעידים על עלייה בחששות בנוגע לשחיקת הרווחיות של החברות בשל הייסוף של השקל.
   
 • נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות לרביע הרביעי משקפים עלייה בהכנסות וברווחיות וירידה ברמת המינוף. זאת, בהתאם לנתוני המקרו ענפיים