האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענפי המסחר

ינואר 2018

 • האינדיקטורים החודשיים לצריכה הפרטית ומספר נתונים נוספים מצביעים על המשך גידול בפעילות בחודשים האחרונים, תוך האצה בקצב.
   
 • עם זאת, קצב הגידול של האשראי הצרכני במשק )ללא דיור( מהמערכת הבנקאית מצוי מתחילת 2017 במגמה של התמתנות. ייתכן כי על רקע ירידה ברכישה של מוצרים בני-קיימא אשר הינם מבוססי אשראי יותר מאשר צריכה שוטפת.
   
 • הצריכה הפרטית למעט מוצרים בני-קיימא )"הצריכה השוטפת"( צפויה להמשיך לצמוח בקצב שנתי של כ- 2% לנפש. התנודתיות בצריכה של מוצרים בני-קיימא, שנובעת מתזמון רכישות של כלי רכב משנה לשנה עקב שינויי מיסוי בתחום זה, צפויה להימשך.
   
 • על פי דוחות כספיים של מספר חברות ציבורית בענפי המסחר ניכר כי ברביע השלישי של 2017 חל שיפור מסוים בשיעורי הרווחיות במרבית ענפי המסחר, להוציא את ענף הרכב.
   
 • שיפור באיתנות הפיננסית נרשם בענפים: רכב, מסחר מזון ומסחר מעורב.