DCSIMG

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

יותר הטבות בניירות ערך

עמלה

לקוח בעל תיק

בשווי 50,000 - 249,999 ש"ח

לקוח בעל תיק

בשווי 250,000 - 499,999 ש"ח

לקוח בעל תיק

מעל 500,000 ש"ח

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א 0.2% 0.15% 0.1%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ לארץ 0.28% 0.23% 0.18%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ 0.18% שנתי 0.12% שנתי 0.06% שנתי