DCSIMG

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי 

יותר הטבות בניירות ערך

 

לקוח בעל תיק בשווי 50,000 - 249,999 ₪ או לבעל משכורת עד 20 אש"ח  לקוח בעל תיק בשווי 250,000 - 499,999 ₪ או לבעל משכורת בין 20-40 אש"ח  לקוח בעל תיק מעל 500,000  ₪ או לבעלי משכורת מעל 50 אש"ח
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – סניף  0.25% 0.22% 0.18%
קניה / מכירה / פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – ערוצים ישירים  0.2% 0.18% 0.15%
קניה / מכירה / פדיון על ני"ע בחוץ לארץ - סניף 0.35% 0.3% 0.25%
קניה / מכירה / פדיון על ני"ע בחוץ לארץ – ערוצים ישירים  0.3% 0.25% 0.2%
קניה / מכירה / פדיון מק"מ 0.05%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ 0.18% שנתי 0.12% שנתי 0.06% שנתי
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בחוץ לארץ 0.24% שנתי 0.16% שנתי 0.08% שנתי