DCSIMG

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

העברות

האם אהיה רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותי בחשבונות הקופה לקופת גמל אחרת?

  • עמית שפרש מהבנק, רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו לגוף מנהל אחר.

 

כיצד ניתן להעביר את הכספים העומדים לזכותי בחשבונות הקופה לקופת גמל אחרת?

  • יש לפנות לגוף המנהל אליו רוצים להעביר את הכספים, לתאם מולו את התנאים ולחתום אצלו על טפסי הצטרפות וההעברה.

 

הגוף המנהל יפנה אלינו בהליך המקובל להעברת הכספים.

לאחר קבלת בקשת העברה מהגוף המקבל – תבוצע העברה תוך 10 ימי עסקים