DCSIMG

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

עדכון הוראת נהנים

איך מעדכנים הוראת נהנים בחשבונות הקופה?

  • טופס הוראת נהנים טופס הוראת נהנים
  • להחתים מו"ח או עו"ד לצורך זיהוי על גבי הטופס
  • לצרף צילום ת.ז.
  • לשלוח בדואר סניפים לקופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי (טפסי מקור בלבד).

 

ניתן לשנות את המוטבים בכל עת ללא מגבלה.
במקרה של פטירת העמית ובהעדר הוראת נהנים, הכספים יחולקו לפי צו ירושה או צו קיום צוואה.