DCSIMG

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף ציוד ושירותי תקשורת

מרץ 2017

  • החולשה בענף ייצור ציוד תקשורת בישראל נמשכה אף בשנת 2016. התוצר התעשייתי ומספר המועסקים קטנו, לעומתם, נתוני היצוא היוו מקור להפתעה, אם כי במבט קדימה מוקדם לומר האם מסתמן היפוך במגמה אף ביצוא.

 

  • ענף ייצור ציוד תקשורת בארה"ב, המהווה מדד לביקוש העולמי,  נותר איתן. התוצר התעשייתי גדל בשנה האחרונה, היקף ההזמנות החדשות נותר יציב ואילו במספר המועסקים נרשמה ירידה. הנתונים הפיננסיים של החברות בענף מצביעים על יציבות מסוימת בשיעורי הרווחיות התפעולית, שנמצאים בשיאם, ועל ירידה קלה בהכנסות.
  • לאחרונה הצהירו המנהלים בענף שירותי התקשורת בישראל על גידול במכירות לשוק המקומי ולייצוא. כמו כן, המנהלים בענף אופטימיים בנוגע לחודשים הקרובים וצופים גידול במכירות לשוק המקומי וליצוא וכן במספר המועסקים.
     
  • ענף שירותי התקשורת (טלקומוניקציה) בשוק האמריקאי מצוי במצב טוב. היצוא האמריקאי וההכנסות בענף עולים בעקביות, ומספר העובדים בענף מצטמצם מזה שנים רבות.