DCSIMG

 ריבית שלילית במט"ח 

 ריבית שלילית במט"ח 

כיצד מחושבת הריבית השלילית על יתרת הלקוחות?

אנחנו מחשבים את הריבית השלילית מדי יום על בסיס יתרת הזכות היומית, לפי שיעור הריבית השלילית שפורסמה באותו יום, ומחלקים אותה חלקי 365 (ימים).


בכל יום שבו יעמוד החשבון שלך בקריטריון של היתרה המינימלית לחיוב, הוא יחויב בריבית השלילית המחושבת כמכפלה של היתרה לחיוב, כפול שיעור הריבית לאותו היום.


החיוב בפועל בריבית יתבצע ביום העסקים האחרון של אותו רבעון קלנדרי.