DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קרן קורת 

 קרן קורת 

הבהרות

  • הלוואות יינתנו לעסקים בהתאם לשיקול דעת הבנק וקרן קורת.
  • העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק.
  • תנאי ההלוואות, לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן, סוגי העמלות ושיעוריהן, יקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות.
  • אישור כלל ההלוואות בכפוף לשיקול דעת הסניף / הבנק.
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.
  • התנאים נכונים ל-01/2018
  • לאומי רשאי לשנות או להפסיק בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי ההלוואה האמורים לעיל.
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי.
  • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.