DCSIMG

 קרן קורת 

 קרן קורת 

תנאי הסף

  • אי קיום מגבלות בנקאיות – קבלת מידע עסקי חיובי מהבנק בנוגע ליזם.
  • שימוש בכספי ההלוואה למטרות המוצהרות בתוכנית העסקית. הקרן אינה מאשרת בקשות לרכישת
    נכסים דלא ניידי ו/או בקשות להחלפת אובליגו קיים באובליגו חדש מטעמה.