האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענפי המסחר

דצמבר 2018

 • האינדיקטורים לפעילות הצריכה הפרטית מצביעים על המשך התרחבות הפעילות, תוך האטה בקצב.
   
 • נתוני האשראי הצרכני במשק מהמקורות השונים: מערכת הבנקאות, הגופים המוסדיים וחברות כרטיסי האשראי, מצביעים אף הם על התמתנות בפעילות במהלך 2018. מערכת הבנקאות, הושפעה, בין השאר, מצעדי הפיקוח על הבנקים.
   
 • לפי האומדנים המוקדמים של הלמ"ס, הצריכה הפרטית צמחה ב-4.1% בשנת 2018, זאת, בין היתר, על רקע צמיחה מהירה יחסית בצריכת מוצרים בני-קיימא (בעיקר כלי רכב). אך הצריכה הפרטית ללא מוצרים בני-קיימא (בעיקר הצריכה השוטפת) צמחה בקצב מתון יותר של 3.7%.
   
 • סימני הבלימה של מגמת השיפור בסביבה המאקרו-כלכלית מהשנים האחרונות, מהווה גורם אשר תומך במידה מתונה יותר בביקושים המקומיים במשק ולפיכך גם בצריכה הפרטית המשפיעה על ענפי המסחר. לפיכך, קטר הצמיחה של המשק בשנים האחרונות עשוי להאט את הקצב ובכך להוביל להתמתנות קצב צמיחת התוצר בשנים הבאות.
   
 • ברביע השלישי של 2018 נרשם שיפור ברווחיות בענפים מסחר מעורב ומזון, זאת בניגוד לענפי המסחר במוצרי חשמל ורכב.
   
 • נרשם שיפור באיתנות הפיננסית במרבית ענפי המסחר, למעט ענף מסחר רכב, בו חלה הרעה מסוימת גם ביחסי הנזילות.