האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 לא נוויטים 

 לא נוויטים 

תקנון "מסלול מועדוני תעופה"

א. הגדרות

 

למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
"הבנק" או "לאומי" – בנק לאומי לישראל בע"מ.

"חברות כרטיסי האשראי" – חברת מקס איט פיננסים בע"מ (לשעבר לאומי קארד בע"מ) (MAX) ו/או חברת ישראכרט בע"מ ו/או חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) – לפי העניין.

"חברות התעופה" – אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ, יונייטד אירליינס וכל חברת תעופה נוספת עליה תודיע לאומי. לאומי תהיה רשאית לשנות את רשימת חברות התעופה בכל עת, לגרוע או להוסיף חברות תעופה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בהודעה ללקוחות בכפוף לכל דין.

"חשבון בנק" - חשבון של הלקוח בבנק אשר בו מחויב הלקוח בגין העסקאות שביצע באמצעות כרטיס האשראי.


"כרטיס האשראי" - "כרטיס אשראי תקף ותקין מסוג "ויזה", "דיינרס" או "מאסטרקארד" או כל סוג כרטיס אשראי אחר, המשויך לחשבון הבנק של הלקוח, המונפק על ידי הבנק ומתופעל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ואשר הלקוח צירף לתכנית מסלול מועדוני תעופה. בהגדרת "כרטיס אשראי" לא יכללו הכרטיסים הבאים: כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיסים נטענים, כרטיס רכש, כרטיסים המונפקים ללקוחות הבנק הדיגיטלי (Pepper), וכן כרטיסים נוספים עליהם תודיע לאומי מעת לעת, בהודעה מראש בכפוף לדין – כרטיסים אלה לא יצברו נקודות.

"כרטיס חלופי" - כרטיס אשראי אחר שהונפק על ידי הבנק ומתופעל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי על שם הלקוח (לפי ת.ז) ומשויך לחשבון הלקוח בבנק.

"לקוח" - מחזיק כרטיס אשראי כדין.


"נקודה למועדוני תעופה" - נקודה הנצברת לזכות הלקוח בגין ביצוע עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי אשר מתופעלים על ידי חברת ישראכרט בע"מ ו/או חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) ו/או MAX – לפי העניין וכאמור בתקנון זה.

"נקודת טיסה" – נקודה/מייל אשר נרשמות על שם הלקוח אצל חברות התעופה, המאפשרת ללקוח המחזיק בה לרכוש מוצר או שירות באחת מחברות התעופה, בהתאם לתקנון זה ולתנאי תקנון חברת התעופה הרלוונטית.

"עסקה/אות" - רכישת מוצרים ו/או שירותים, שבוצעה בישראל או בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי. עסקה אינה כוללת: משיכות מזומן בארץ ובחו"ל (לרבות משיכות מזומן בנקודות מכירה, אם וככל שמשיכה כאמור אפשרית), זיכויים, העברות כספים וחיובים בגין השימוש בכרטיס האשראי, כמפורט להלן: דמי כרטיס, דמי חבר מועדון, היטל שירותים מיובאים, עמלות, זיכויי ריבית וחיובי ריבית, הצמדות למדד או לשער מט"ח, הסבות ופירעון שוטף של עסקאות, מוצרי אשראי, הטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי לאומי ועליה תינתן הודעה ללקוחות. מובהר, כי למעט אם נקבע אחרת מפורשות בתקנון זה, עסקאות מול מוסדות לא תיחשבנה כ"עסקה" לצורכי תקנון זה ולא תקנה זכות לצבירת נקודות למועדוני תעופה או (לפי העניין) לצבירת נקודות טיסה.

"עסקאות מול מוסדות" – אלא אם נקבע אחרת מפורשות בתקנון זה, עסקאות שתבוצענה מול מוסדות ממשלתיים ו/או רשויות שלטון מקומי לא תיחשבנה כ"עסקה" לצורכי תקנון זה ולא תקנה זכות לצבירת נקודות למועדוני תעופה או (לפי העניין) נקודות טיסה, לרבות, לשם הדוגמא בלבד: רשויות/מועצות מקומיות, תאגידי המים, חברת חשמל, ביטוח לאומי, אגף המכס, אוצר מנהל הרכב, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, רשות הדואר, וכן כל תשלומי המיסים, היטלים ואגרות למוסדות ממשלתיים ו/או רשויות שלטון מקומי וכן תשלומים שונים בבנק הדואר.

"תכנית מסלול מועדוני תעופה" – תכנית מסלול מועדוני התעופה המאפשרת ללקוח המשתייך אליה להמיר נקודות למועדוני תעופה הנצברים ללקוח לנקודות טיסה או (לפי העניין) לצבור נקודות טיסה בגין עסקאות.

"תכנית הנאמנות" – תכנית "גודיז" שנועדה לזכות את הלקוחות המחזיקים בכרטיסי אשראי שהונפקו על-ידי לאומי ומתופעלים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי, הזכאים להשתתף בתכנית, בהטבות שונות בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון הספציפי של תכנית הנאמנות ובאפליקציה הייעודית של תכנית הנאמנות.

"התקנון" - תקנון זה.

ב. "מסלול מועדוני תעופה" – הוראות כלליות

1 . לקוחות יהיו רשאים להצטרף לתכנית מסלול מועדוני תעופה של הבנק בהתאם לאמור בתקנון זה.. למען הסר ספק, מובהר כי אין מניעה ללקוח להשתייך הן לתכנית מסלול מועדוני תעופה והן לתכנית הנאמנות, אולם השתייכותו לכל תכנית כפופה לתנאי התכנית הרלוונטית. .יובהר כי לקוחות המחזיקים כרטיס מבית דיינרס וכן לקוחות המחזיקים בכרטיס רכש, אינם זכאים להינות גם מתכנית הנאמנות (גודיז) 

לקוחות מחזיקי כרטיס רכש, שמתופעל על ידי MAX, רשאים לבחור להצטרף למסלול החזר כספי או לתכנית מסלול מועדוני תעופה, בהתאם לתנאי ההצטרפות לכרטיס.

2 . הצטרפות לתכנית מסלול מועדוני תעופה  והפסקת ההשתייכות לתכנית מסלול מועדוני תעופה (לרבות לצורך מעבר מתכנית מסלול מועדוני התעופה לתכנית הנאמנות) תתבצע באמצעות פנייה לבנק בפרטי הקשר של הבנק המפורטים בפרק ו' להלן.

3 .בקשת הצטרפות ובקשת הפסקת השתייכות לתכנית מסלול מועדוני תעופה של לקוחות המחזיקים בכרטיסי אשראי המתופעלים על ידי חברת ישראכרט בע"מ ו/או חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) תיכנסנה לתוקפן עד יום עסקים אחד ממועד קליטת הבקשה הרלוונטית במערכות הבנק.
בקשת הצטרפות ובקשת הפסקת השתייכות לתכנית מסלול מועדוני תעופה של לקוחות המחזיקים בכרטיסי אשראי המתופעלים על ידי MAX תיכנסנה לתוקפן ביום העסקים הראשון של החודש העוקב לחודש בו נקלטה הבקשה הרלוונטית במערכות הבנק.

4 .  על אף האמור לעיל, מובהר כי לבנק יהא שיקול הדעת הבלעדי באישור ו/או סירוב צירוף לקוח לתכנית מסלול מועדוני תעופה.

5 .  הזכאות לצבירת נקודות לתכנית מסלול מועדוני תעופה או (לפי העניין) צבירת נקודות טיסה, תחול אך ורק בגין עסקאות שתבוצענה לאחר מועד ההצטרפות לתכנית מסלול מועדוני התעופה, ובשום אופן לא בצורה "רטרואקטיבית".

6 .  הצטרפות  הלקוח לתכנית מסלול מועדוני תעופה משמעותה צירוף כלל כרטיסי האשראי שהונפקו על שם הלקוח (על פי תעודת זהות) למסלול זה.

7 .  ההטבות המוענקות במסגרת תכנית מסלול מועדוני תעופה הן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאדם אחר.


ג. נקודות למועדוני תעופה

8 .  נקודות למועדוני תעופה הנצברות לזכות הלקוחות על פי התקנון, או על פי כל תוכנית שתחליף את תוכנית מסלול מועדוני תעופה זו, הינן הטבה המוענקת על ידי לאומי  ללקוחותיה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות תקנון זה. המרת נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה תתבצע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.

9 .  מובהר, כי לא ניתן לעשות כל שימוש בנקודות למועדוני תעופה (כגון המרתן תמורת מבצעים והטבות שונות), פרט להמרתן לנקודות טיסה, כמפורט בתקנון. מובהר, כי במקרה בו הלקוח יבקש לבטל את הצטרפותו לתכנית מסלול מועדוני תעופה (למשל, עקב בקשתו להשתייך לתכנית הנאמנות בלבד), לא יוכל הלקוח לעשות כל שימוש בנקודות למועדוני תעופה שנצברו בכרטיסו עד לאותו מועד למעט האמור בתקנון זה.

10 .  הצטרף הלקוח לתכנית מסלול מועדוני תעופה, יצורפו כל הכרטיסים שהונפקו על שם הלקוח (על פי תעודת זהות) לתכנית זו, ונקודות למועדוני התעופה ייצברו בנפרד בכל כרטיס וכרטיס.

11 .  צבירת נקודות למועדוני תעופה; תוקף נקודות למועדוני תעופה

11.1.  צבירת נקודות למועדוני תעופה תחול על עסקאות שנקלטו במערכות לאומי, ואשר בגינן יחויב כרטיס האשראי, החל ממועד ההצטרפות למסלול זה בפועל במערכות הבנק וחברות כרטיסי האשראי.

11.2.  כל עסקה בכרטיס תצבור נקודות למועדוני תעופה, וכל ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, לרבות עסקה שהוכחשה, שתביא לזיכוי הלקוח בגין העסקה ו/או חלקה, יביא לגריעת נקודות למועדוני תעופה (בהתאם לזיכוי החלקי ו/או המלא, באופן יחסי). ככל ואין ללקוח יתרה נקודות למועדוני תעופה ממנה ניתן לגרוע נקודות למועדוני תעופה בחודש מסוים, גריעת הנקודות למועדוני תעופה תיעשה בחודש העוקב לחודש בו בוטלה העסקה, אך ורק מתוך יתרת הנקודות למועדוני תעופה שנצברה באותו חודש.

11.3.  מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להעביר נקודות למועדוני תעופה מכרטיס אחד לכרטיס שני, למעט אל כרטיס חלופי (כמפורט להלן). כמו כן, לקוח יהיה רשאי להמיר נקודות למועדוני תעופה הצבורות בכלל הכרטיסים על שמו לנקודות טיסה באופן מרוכז, לפי ת.ז. של הלקוח. אולם, ככל ולקוח מחזיק בכרטיסי אשראי המתופעלים על ידי מספר חברות כרטיסי אשראי, בקשת ההמרה תופנה לכל חברת כרטיסי אשראי בנפרד. 

11.4.  צבירת נקודות למועדוני תעופה תיעשה במהלך שנה קלנדרית, החל ממועד חיוב ינואר ועד למועד חיוב דצמבר, בהתאם למועדי החיוב שנקבעו לכרטיס הרלוונטי ("סל נקודות למועדוני תעופה"). ניתן להמיר נקודות למועדוני תעופה אלו לנקודות טיסה במהלך אותה שנה קלנדרית וכן עד ליום 31 בחודש מרץ של השנה העוקבת. לאחר מכן, נקודות אלו תימחקנה באופן סופי ומוחלט ולא ניתן יהיה לעשות בהן כל שימוש, ולא יינתן כל פיצוי בגינן וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בעניין. מובהר בזאת, כי תוקף נקודות הטיסה הינו בהתאם לקבוע בתקנון חברות התעופה ולבנק ו/או לחברת כרטיסי האשראי אין כל אחריות או מחויבות כלפי הלקוח בגין או בקשר עם נקודות הטיסה ו/או מדיניות חברות התעופה לעניין זה.

11.5.  מובהר בזאת, נקודות למועדוני תעופה שנצברו על ידי לקוחות אשר היו משויכים למסלול מועדוני תעופה של MAX (בשמה דאז- לאומי קארד) עד ליום 1.9.2017, תמשכנה להיות צבורות לזכות הלקוח וניתנות להמרה לנקודות טיסה בכל עת, ללא הגבלת זמן, בהתאם להוראות פרק ד' זה.

11.6. יחס צבירת הנקודות למועדוני התעופה של כרטיסי אשראי המתופעלים על ידי MAX יהיה כדלקמן:

11.6.1. לקוח בעל כרטיס אשראי רגיל (מקומי ובינלאומי) יקבל הטבה של נקודה למועדוני תעופה אחת על כל 50 ₪ שיחויבו בגין עסקאות שביצע בכרטיס האשראי.

11.6.2. לקוח בעל כרטיס אשראי זהב יקבל הטבה של נקודה למועדוני תעופה אחת על כל 30 ₪ שיחויבו בגין עסקאות שביצע בכרטיס  האשראי.

11.6.3. לקוח בעל כרטיס אשראי פלטינה, מולטי פלטינה ולקוח בעל כרטיס זהב עסקי יקבל הטבה של נקודה למועדוני תעופה אחת על כל 25 ₪ שיחויבו בגין עסקאות שביצע בכרטיס האשראי.

11.6.4. לקוח בעל כרטיס אשראי "מולטי ביזנס" או כרטיס רכש יקבל הטבה של נקודה למועדוני תעופה אחת על כל 12.50 ₪ שיחויבו בגין עסקאות שביצע בכרטיס האשראי. 

11.6.5. לקוח בעל כרטיס אשראי First יקבל הטבה של נקודה למועדוני תעופה אחת על כל 1 ₪ שיחויב בגין עסקאות שביצע בכרטיס האשראי. על אף האמור בתקנון זה, כרטיסי אשראי מסוג First זכאים לצבור נקודות למועדוני תעופה בגין עסקאות מול מוסדות, ביחס של 1:3. כלומר, כרטיסי אשראי מסוג First יזוכו בנקודה למועדוני תעופה אחת בגין כל 3 ₪ שיחויבו בגין עסקאות מול מוסדות, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

11.6.6. על אף האמור לעיל, לקוחות המחזיקים בכרטיסי אשראי מסוג First יהיו זכאים להטבה של נקודות למועדוני תעופה לפי מנגנון הצבירה המפורט לעיל עד לסכום כולל של 400,000 ₪. עסקאות מעל סך כולל של 400,000 ₪ לא יזכו את אותם לקוחות בנקודות כלל, ולא ניתן יהיה "לגרור" את סכום העסקאות העודף (מעל 400,000 ש"ח) לחודש העוקב לצורך הזכאות לקבלת ההטבה של נקודות למועדוני תעופה.

11.7. יחס צבירת הנקודות למועדוני התעופה של כרטיסי אשראי המתופעלים על ידי חברת ישראכרט בע"מ או חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) הינו כמפורט בטבלה המצורפת בזאת כנספח "ב'" לתקנון זה.


11.8. צבירת הנקודות למועדוני התעופה תחושב בגין עסקה אשר שולמה במלואה במועד החיוב על ידי הלקוח. מובהר, כי הסכום הקובע לצורך חישוב צבירת הנקודות למועדוני תעופה הינו הסכום בו חויב בפועל חשבונו של הלקוח בגין העסקה. החישוב בגין צבירת הנקודות למועדוני התעופה יתבצע בגין כל מועד חיוב בנפרד.

11.9. במקרה בו יוותרו סכומי חיוב עסקאות שאינם מזכים את הלקוח בצבירת נקודה למועדוני תעופה שלמה, בהתאם לאמור בתקנון זה, במועד חיוב חודשי כלשהו, יחול האמור: ללקוחות המחזיקים בכרטיס אשראי המתופעל על ידי חברת ישראכרט בע"מ ו/או חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) - תתווסף שארית זו לסכום הנקודות למועדוני תעופה שיעמוד לזכות הלקוח בחודש הבא. ללקוחות המחזיקים בכרטיס אשראי המתופעל על ידי חברת MAX - לא תתווסף שארית זו לסכום הנקודות למועדוני תעופה שיעמוד לזכות הלקוח בחודש הבא.

11.10. הצבירה של הנקודות למועדוני התעופה תתבצע החל מהשקל ה- 201, קרי - לא תתבצע צבירת נקודות למועדוני תעופה בגין מאתיים השקלים (200 ₪) הראשונים שבהם חויב חשבון הבנק באמצעות כרטיס האשראי בגין עסקאות. לדוגמא: אם החיוב החודשי של לקוח בגין חודש מסוים עומד על סכום של 10,000 ₪, ייצברו נקודות למועדוני תעופה בכרטיס האשראי אך ורק בגין סך של 9,800 ₪. על אף האמור לעיל, הצבירה של הנקודות למועדוני תעופה בגין עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי המתופעלים על ידי חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) ממותגי דיינרס מסוג Fly Card או Fly Card פרימיום (בכפוף ליחס הצבירה המפורט לעיל) תחל מהשקל הראשון. 

11.11. עסקאות בתשלומים או עסקאות דחויות, יזכו את הלקוח בנקודות למועדוני תעופה בגין מלוא סכום הקניה במועד החיוב החודשי העוקב למועד קליטת העסקאות במערכות לאומי. מובהר בזאת כי יתכן ופירעון העסקאות עשוי להימשך לאחר פקיעת תוקף הנקודות למועדוני תעופה. על אף האמור לעיל, עסקאות בתשלומי קרדיט יזכו את הלקוח בנקודות למועדוני תעופה בגין מלוא סכום הקניה במועד החיוב החודשי העוקב למועד קליטת העסקאות במערכות לאומי, בניכוי סכומים ששולמו במסגרת העסקה בגין פריסת התשלומים ו/או ריבית בגין הקרן וכיו"ב.

11.12. בגין עסקאות בכרטיסי אשראי שבוצעו במט"ח, יזוכה הלקוח בנקודות למועדוני תעופה על פי הסכום בש"ח בו חויב על עסקת המט"ח. בגין עסקאות שבוצעו במט"ח, והלקוח מחויב במט"ח, יחס המרת המט"ח לש"ח לצורך חישוב מספר הנקודות למועדוני תעופה, יהיה בהתאם ליחס המרת המט"ח שנקבע בהסכם מחזיק הכרטיס כפי שיהיה תקף מעת לעת.

11.13. בכרטיסי אשראי בהם נקבע סכום חיוב חודשי קבוע ו/או נדחה סכום חיוב מסוים לפי בקשת הלקוח למועד חיוב מאוחר יותר, יזוכה הלקוח בנקודות למועדוני תעופה במועד החיוב בו בוצעה העסקה גם אם מועד התשלום בגין אותה עסקה נדחה, כאמור.

11.14. בדף פירוט העסקאות החודשי של הלקוח יוצג סיכום עדכני של הנקודות למועדוני התעופה הצבורות בהתאם לתקנון זה. למען הסר ספק יצוין כי הסיכום העדכני והמכריע של הנקודות למועדוני תעופה הוא זה המופיע במערכות חברות כרטיסי האשראי, ובמקרה של סתירה, יגבר הנתון המפורט במערכות חברות כרטיסי האשראי (לפי העניין).


11.15. לאחר כניסתה לתוקף של בקשת לקוח המחזיק בכרטיס אשראי המתופעל על ידי חברת ישראכרט בע"מ ו/או חברת MAX להפסיק את השתייכותו בתכנית מסלול מועדוני תעופה כאמור בסעיף 2 לעיל, ובמועד כאמור היה כרטיס האשראי ביתרת נקודות למועדוני תעופה, הלקוח יהיה רשאי להמיר את יתרת הנקודות למועדוני התעופה הצבורה בכרטיס לנקודות טיסה בהתאם לאמור בסעיף ‎14 להלן.  לאחר מועד זה תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה באופן סופי ומוחלט וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בעניין זה.

11.16. לאחר כניסתה לתוקף של בקשת לקוח המחזיק בכרטיס אשראי המתופעל על ידי חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) להפסיק את השתייכותו לתכנית מסלול מועדוני תעופה כאמור בסעיף 2 לעיל, ובמועד כאמור היה כרטיס האשראי ביתרת נקודות למועדוני תעופה, הלקוח יהיה רשאי להמיר את יתרת הנקודות למועדוני התעופה הצבורה בכרטיס לנקודות טיסה במשך 60 ימים בלבד לאחר אותו מועד. לאחר מועד זה תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה באופן סופי ומוחלט וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בעניין זה.

11.17. הבנק יהא רשאי במקרה של אי עמידה של הלקוח בהתחייבויותיו כלפי הבנק (כגון איחור בפירעון סכומי החיוב החודשיים) לגרוע נקודות למועדוני תעופה באותם יחסי צבירה הנהוגים בצבירת נקודות למועדוני תעופה.

12 .  העברת נקודות למועדוני תעופה לכרטיס חלופי

12.1. במידה ונחסם כרטיס האשראי, תועבר יתרת הנקודות למועדוני תעופה, ככל שקיימת, לכרטיס אשראי אחר, שהונפק על ידי לאומי על שם הלקוח לפי ת.ז (וזאת במידה והחסימה איננה נובעת מהפרת התחייבות הלקוח כלפי לאומי למשל חסימה עקב אובדן הכרטיס). על אף האמור לעיל, יתרת נקודות למועדוני תעופה שנצברו בכרטיסי אשראי מסוג First, המתופעלים על ידי חברת MAX תועברנה אך ורק לכרטיסי אשראי על שם הלקוח מאותו סוג בלבד (קרי, First ל-First). ככל שאין בנמצא כרטיס אשראי אחר, שהונפק על ידי לאומי על שם הלקוח לפי ת.ז, יהיה הלקוח רשאי להמיר את יתרת הנקודות למועדוני תעופה הצבורה בכרטיס שנחסם לנקודות טיסה במשך 60 ימים בלבד לאחר מועד החסימה. לאחר מועד זה, ככל שכרטיס האשראי נותר חסום ולא היה בנמצא כרטיס אשראי אחר שהונפק על ידי לאומי על שם הלקוח לפי ת.ז כאמור, תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה באופן סופי ומוחלט וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בעניין.

12.2. על אף האמור בתקנון זה, בוטל הכרטיס לבקשת הלקוח, ובמועד הביטול היה כרטיס האשראי ביתרת נקודות למועדוני תעופה ואין בנמצא כרטיס חלופי, יהיה הלקוח רשאי להמיר את יתרת הנקודות למועדוני התעופה הצבורה בכרטיס לנקודות טיסה במשך 60 ימים בלבד לאחר מועד הביטול. לאחר מועד זה תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה באופן סופי ומוחלט וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בעניין.

12.3. נחסם כרטיס האשראי בגלל הפרת התחייבות מהותית של הלקוח כלפי לאומי, אשר לא תוקנה בהתאם למסמכי ההתקשרות של הלקוח מול הבנק  – תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה באופן מיידי, סופי ומוחלט עם חסימת הכרטיס.

12.4. למען הסר ספק, בכל מקרה של ביטול כרטיס אשראי במקרה של פטירת לקוח (חס וחלילה) או הכרזתו כפסול דין, לא תתאפשר העברת נקודות למועדוני תעופה, ובמקרה כאמור, ובכפוף לדין החל, תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה עם ביטול הכרטיס באופן סופי ומוחלט, ולא תהיה ליורשיו של הלקוח ו/או מי מטעמו כל זכות ו/או טענה בעניין.

13 .  המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה

13.1. לקוחות שהצטרפו לתוכנית מסלול מועדוני תעופה יהיו רשאים להמיר את הנקודות למועדוני התעופה שנצברו לזכותם לנקודות טיסה במועדון של חברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ, כאשר לקוחות מחזיקי כרטיס אשראי First המתופעל על ידי MAX יהיו רשאים גם להמיר נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה (מיילים) בחברת יונייטד אירליינס.

13.2. מובהר, כי למעט המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש בנקודות למועדוני תעופה שייצברו בכרטיס האשראי לצרכים אחרים.

13.3. למען הסר ספק, בעת המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה לא ניתן להיכנס ליתרה שלילית ("מינוס") של נקודות למועדוני תעופה. אם לא עומד לרשות הלקוח מספר הנקודות למועדוני תעופה הדרוש לצורך המרתן לנקודות טיסה לא יוכל הלקוח לבצע את ההמרה בשום אופן.

13.4. סדר המרת נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה שנצברו בעבור שימוש בכרטיסי אשראי שמתופעלים על ידי חברת MAX יהיה כדלקמן: 1. נקודות שנצברו ומיועדות למחיקה ב-31 לחודש מרץ של השנה בה מתבקשת ההמרה (אם ישנן); 2. נקודות שנצברו ומיועדות להימחק ב-31 לחודש מרץ של השנה העוקבת לשנה בה מתבקשת ההמרה (אם ישנן); 3. נקודות שנצברו במסגרת מסלול מועדוני תעופה של MAX (בשמה דאז - לאומי קארד) , עד ליום 1 בספטמבר, 2017 (אם ישנן).

13.5. לצורך המרת הנקודות למועדוני התעופה לנקודות טיסה על פי תקנון זה על הלקוח להיות חבר במועדון של חברות התעופה (לפי העניין). מובהר בזאת כי ההצטרפות למועדון חברות בחברות התעופה כפופה לתנאי המועדון הנהוגים בכל חברת תעופה. מוצע לכל לקוח להתעדכן מעת לעת בהוראות התקנון של חברת התעופה הרלוונטית אליה הוא משויך.
לאומי ו/או חברות כרטיסי האשראי אינן אחראיות לתקלות, טעויות או תלונות בנושאים הקשורים בתקנוני מועדוני התעופה של כל אחת מחברות התעופה או לתנאי ההתקשרות של הלקוח עם מי מחברות התעופה. מובהר, כי ייתכן והחברות במועדוני התעופה השונים כרוכה בתשלום, והכל בהתאם לתקנוני חברות התעופה השונות והלקוח יישא באופן בלעדי בכל חבות או תשלום הכרוכה בגין השתייכותו למועדון חברת תעופה.

13.6. לאחר הצטרפות למועדון של חברת התעופה ואישור חברת התעופה להצטרפות הלקוח כאמור, הלקוח יהיה רשאי, בתנאים המפורטים להלן, להמיר את הנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה:

13.7. המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של לאומי בכתובת: www.leumi.co.il  בנוסף, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של לאומי  בטל': 5522*. מובהר כי המרה אוטומטית של נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה אינה מתבצעת (וזאת למעט כרטיסי Fly Card בלבד, כמפורט בתקנון זה להלן).

13.8. המרת הנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה תתבצע אך ורק במקרה של זהות בין פרטי הלקוח המצויים אצל לאומי (לרבות מספר תעודת הזהות, מספר החבר בחברת התעופה ושם המשפחה באנגלית של הלקוח) לבין פרטים אלה כפי שמצויים אצל חברת התעופה.

13.9. המרת נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה תיעשה ככלל בתוך 10 ימי עסקים מיום קליטת פניית הלקוח בלאומי. על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי המרת נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה מתבצעת על ידי החברות המתפעלות את כרטיס האשראי בלבד והבנק לא יהיה אחראי בכל עניין הנוגע או הנובע מהמרה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאומי ו/או חברות כרטיסי האשראי אינן מתחייבות להשלמת המרת נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה בתקופה מסוימת והן לא תהיינה אחראיות לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים להיגרם ללקוח, ככל שייגרם עיכוב בביצוע ההמרה, והעיכוב אינו בשליטת הבנק ו/או חברות כרטיסי האשראי.

13.10. החל ממועד השלמת המרת הנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה, יימחק רישום הנקודות למועדוני תעופה של הלקוח הרשום אצל הבנק ו/או חברות כרטיסי האשראי, ולא תהיה לבנק ו/או לחברות כרטיסי האשראי כל אחריות או חבות כלפי הלקוח בקשר לרישומן של נקודות הטיסה אצל חברת התעופה וכיו"ב.

14 .  יחס המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה

14.1. יחס ההמרה של נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה שנצברו בעבור שימוש בכרטיסי אשראי שמתופעלים על ידי MAX הינו כמפורט בטבלאות המצורפות בזאת כנספח "א" לתקנון זה.


14.2. מובהר כי ההמרה של נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה ביחס לנקודות למועדוני תעופה שנצברו בעבור שימוש בכרטיסי אשראי מסוג Fly Card שמתופעלים על ידי חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) בע"מ מבוצעת באופן אוטומטי, מבלי שהלקוח יידרש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של לאומי, כאשר נקודות התעופה יירשמו כאמור אצל חברות התעופה כאמור בתקנון זה.

14.3. יחס ההמרה של נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה שנצברו בעבור שימוש בכרטיסי אשראי שמתופעלים על ידי חברת ישראכרט בע"מ או חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל) הינו כמפורט בטבלה המצורפת בזאת כנספח "ב" לתקנון זה.

14.4. הבנק יהיה רשאי לשנות ו/או לעדכן את יחסי ההמרה כאמור ‎בסעיף 15 זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה מוקדמת ללקוחות, בהתאם להוראות הדין החל.


15 .  בכפוף לכל דין, מרגע ביצוע המרת נקודות למועדוני התעופה לנקודות טיסה, על פי בקשת הלקוח, לא ניתן יהיה לחזור מההמרה או לעדכנה.

ד. נקודות טיסה

16 .  לאחר המרתן של נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה על פי תקנון זה, יירשמו נקודות הטיסה על שם הלקוח בחברת התעופה הרלוונטית ותחולנה לגביהן הוראות תכנית מועדון התעופה של חברת התעופה הרלוונטית (לרבות לעניין מימושן, תוקפן וכו'). זכויותיו וחובותיו של הלקוח בקשר עם נקודות הטיסה כאמור, תיקבענה בהתאם להוראות תכנית מועדון התעופה של חברת התעופה הרלוונטית, ולא תהיה לבנק ו/או לחברות כרטיסי האשראי כל אחריות או חבות כלפי הלקוח בקשר לכך.

17 .  לאחר הצטרפות למועדון של חברת התעופה ואישור חברת התעופה להצטרפות הלקוח כאמור, הלקוח יהיה רשאי, להזמין מוצרים ושירותים בתמורה לנקודות הטיסה ישירות מול חברת התעופה הרלוונטית, בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה.

ה. שירות לקוחות

18 .  מוקד שירות הלקוחות זמין בטלפון  5522* או 03-9545522.
19 .  שירות הלקוחות יהיה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00.
20 .  לאומי תהיה רשאית בכל עת לשנות את ימי פעילות המוקד ואת שעות פעילותו, בכפוף לכל דין.


ו. סיום תוכנית מסלול מועדוני תעופה


21 .  לאומי תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, ולמתן הודעה מוקדמת, להודיע על  הפסקת תוכנית מסלול מועדוני התעופה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


22 .  ככל שלאומי תחליט להפסיק את תוכנית מסלול מועדוני התעופה, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה להמשיך לצבור נקודות למועדוני תעופה או, לפי העניין, נקודות טיסה. יחד עם זאת, הלקוחות יהיו רשאים להמיר נקודות למועדוני תעופה שנצברו עד להפסקת תכנית מסלול מועדוני התעופה כאמור, לנקודות טיסה החל ממועד הודעת לאומי בדבר הפסקת תוכנית מסלול מועדוני התעופה ועד לסיומה בפועל, בהתאם לדין החל. לאחר תום תכנית מסלול מועדוני תעופה, לא ניתן יהיה לבצע עוד המרה של נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה, והנקודות למועדוני תעופה שנצברו בכרטיס, תמחקנה באופן סופי ומוחלט וללקוחות לא תהיה כל זכות ו/או טענה בהקשר זה.

ז. שונות

23 .לאומי תהא רשאית בכל עת, למחוק את הנקודות למועדוני התעופה הצבורות לזכות כרטיס זה או אחר או את חלקן ו/או לחייב את הלקוח בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו להו/או לחברות כרטיסי האשראי, בכל מקרה בו הלקוח ינהג בחוסר תום לב ביחסיו מול לאומי  ובין היתר יבצע מעשים ו/או מחדלים לבדו ו/או ביחד עם אחרים, במטרה לצבור נקודות למועדוני תעופה או (לפי העניין) נקודות טיסה ו/או להמיר נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה שלא כדין ו/או במקרים בהם פעל הלקוח לבדו ו/או ביחד עם אחרים בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או ליתר ההסכמים שלו עם לאומי ו/או בניגוד לרוחו של תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ובכפוף להוראות הדין. 

24 .  לאומי שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לשנות מעת לעת, את תנאי התקנון, לרבות אופן צבירת הנקודות למועדוני התעופה ויחס ההמרה לנקודות טיסה או (לפי העניין) יחס צבירת נקודות טיסה, ביחס לכלל הכרטיסים או ביחס לכרטיס/ים מסויים/ים, בכפוף לכל דין.

25 .  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי תוכנית מסלול מועדוני התעופה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת, לרבות הוראות בנק ישראל.

26 .  הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או סיום תכנית מסלול מועדוני תעופה או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של לאומי ובכפוף לכל דין. מובהר, כי פרסום השינוי באתר לאומי ו/או באפליקציה של לאומי תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

27 .  רישומי לאומי או (לפי העניין) חברות התעופה או (לפי העניין) חברות כרטיסי האשראי הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות למועדוני התעופה או, לפי העניין, נקודות טיסה, אופן צבירתן ו/או אופן גריעתן ו/או אופן המרתן, בקשות הלקוח למימוש הטבות ו/או המרת הנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה וכדומה.


28 .  על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד לפי סמכותם העניינית ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות בעניין.


______________________________________________________________________________

 


נספח "א"

יחס המרה נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה


מחזיקי כרטיסי אשראי "MAX" (לשעבר "לאומי קארד")

 


יחס ההמרה מפורט בטבלה להלן:

 

מועדון תעופה "אל-על"

 

סוג הכרטיס יחס המרה
נקודות מועדוני תעופה נקודות טיסה*
FIRST 250 1
ויזה זהב

ויזה זהב עסקי

ויזה בינלאומי
70 1
מאסטרקארד זהב

מאסטרקארד זהב עסקי

מאסטרקארד בינלאומי
60 1
ויזה פלטינה

ויזה פלטינה
מאסטרקארד פלטינה
28 1

 

*בהתאם לתקנון מועדון הנוסע המתמיד באל על, שאינו קשור ו/או תלוי בלאומי ו/או ב-MAX

 

מועדון תעופה "יונייטד (United)"*

 

סוג הכרטיס יחס המרה
נקודות למועדוני תעופה נקודות טיסה ("מיילים")*
FIRST 75 10
מולטי

פלטינה
6 10
פלטינה 10 10
זהב עסקי 20 10
יתר

הכרטיסים
35 10

 

 

החל מיום 1 בפברואר, 2020 אך ורק מחזיקי כרטיס אשראי First יהיו רשאים להמיר נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה (מיילים).
 

*בהתאם לתקנון מועדון התעופה של יונייטד, שאינו קשור ללאומי ו/או למקס איט פיננסים בע"מ.

 

 

נספח "ב"

יחס המרה נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה מחזיקי כרטיסי אשראי "ישראכרט" ו-"ויזה כאל"

 


יחס ההמרה* מפורט בטבלה להלן:

 

מועדון תעופה "אל-על"**

 

סוג כרטיס אשראי יחס צבירה בכרטיס אשראי מסוג "Visa" יחס המרה בכרטיס אשראי מסוג "Visa" יחס צבירה בכרטיס אשראי מסוג "MasterCard" יחס צבירה בכרטיס אשראי מסוג "MasterCard"
בינלאומי 3,500 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה 1 נקודה  למועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה 3,000 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה 1 נקודה למועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה
זהב 2,100 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה 1 נקודה למועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה 1,800 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה 1 נקודה למועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה
זהב עסקי 1,750 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה 1 נקודה למועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה 1,500 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה 1 נקודה למועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה
פלטינה 700 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה 1 נקודה למועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה 700 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה 1 נקודה למועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה

 

 

יחס המרה נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה מחזיקי כרטיסי אשראי "ישראכרט" ו-"ויזה כאל" ממותגי דיינרס

 

 

סוג הכרטיס

יחס המרה
נקודות מועדוני תעופה נקודות טיסה*
FLY CARD

250

1
FLY CARD  פרימיום 190 1

 

 

*בכרטיסי אשראי המתופעלים על ידי חברת ישראכרט בע"מ, נקודות למועדוני תעופה נקראות "זכויות" אך יחולו עליהן כל הוראות תקנון זה ביחס לנקודות למועדוני תעופה. ** בהתאם לתקנון מועדון הנוסע המתמיד באל על, שאינו קשור ו/או תלוי בלאומי.