האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

דיווחים מיידיים לבורסה - 2019

 

דצמבר 2019

 

 

נובמבר 2019

 

תאריך הודעה
26.11.2019 דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
26.11.2019 דיווח מיידי על מצגת דוחות כספיים רבעון שלישי
21.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
20.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
19.11.2019 דיווח מיידי בעניין שיחת ועידה בנושא הדוח הכספי של בנק לאומי
19.11.2019 דוח מיידי אודות היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
18.11.2019 דוח מיידי אודות היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
17.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
14.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
13.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
12.11.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
12.11.2019 דוח מיידי על תשלום ריבית
11.11.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
10.11.2019 דוח מיידי על אסיפה
10.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
07.11.2019 דוח דירוג
07.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
07.11.2019 דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
07.11.2019 דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו
06.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
06.11.2019 דיווח מיידי אודות תשלום ריבית
05.11.2019 דיווח מיידי על אישור דירוג
05.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
05.11.2019 דיווח מיידי על ערעור על דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית
05.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד                             
03.11.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
03.11.2019 דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו
03.11.2019 דוח מיידי על מינוי נושא משרה בכירה 
03.11.2019 דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

 

אוקטובר 2019

 

תאריך הודעה
31.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד                             
30.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
29.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
28.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
28.10.2019 דיווח מיידי אודות מצבת הון של התאגיד
27.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
27.10.2019 דיווח מיידי על דוח מצב כספי והכנסות - ארה"ב
24.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
23.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
22.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
17.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
16.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
15.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
10.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
10.10.2019 דוח מיידי אודות מצבת החזקות בעלי עניין
07.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
06.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
03.10.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
03.10.2019 דיווח מיידי בנושא אישור הפיקוח למינוי מנכ"ל
03.10.2019 דוח מיידי אודות דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית
02.10.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד

 

ספטמבר 2019

 

תאריך הודעה
26.09.2019 הודעה מקדימה - אסיפה כללית
26.09.2019

הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה מספר נושאים וביניהם, בין היתר, מינוי דירקטורים הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה מספר נושאים וביניהם, בין היתר, מינוי דירקטורים

26.09.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
24.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
23.09.2019 דוח מיידי אודות היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
22.09.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
19.09.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
19.09.2019 דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
18.09.2019 דוח מיידי אודות היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
16.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
15.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
12.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
11.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
10.09.2019 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
10.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
09.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
08.09.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
08.09.2019 דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו
08.09.2019 דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
08.09.2019 דוח מיידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטית
05.09.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
05.09.2019 דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
04.09.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
03.09.2019 דוח מיידי אודות היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
02.09.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
01.09.2019 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
01.09.2019 דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד
01.09.2019 דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד
01.09.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות

 

אוגוסט 2019

 

תאריך הודעה
29.08.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
29.08.2019 דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין
29.08.2019 דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין
28.08.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
28.08.2019 דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
27.08.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
27.08.2019 מהות האירוע: מינוי מנכ"ל ראשי
26.08.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.08.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
22.08.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
21.08.2019 דוח מיידי אודות שינוי החזקות של בעל עניין ונושא משרה בכירה
21.08.2019 דוח מיידי אודות היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
19.08.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
19.08.2019 דוח מיידי אודות שינויים בהחזקות של בעלי עניין
18.08.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
15.08.2019 מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
15.08.2019 מועמדית חלופית לאסיפה הכללית
15.08.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
14.08.2019 מהות האירוע: מצגת דוחות כספיים רבעון 2019-2
14.08.2019 דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
14.08.2019 הסדרי פרישה
14.08.2019 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
14.08.2019 דוח מיידי על תשלום ריבית
11.08.2019 דרישה לתשלום עיצום כספי
07.08.2019 הודעה בנוגע לשיחת ועידה
06.08.2019 דוח מיידי על תשלום ריבית
04.08.2019 דיווח מיידי אודות מצבת הון
01.08.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד

 

 

יולי 2019

 

תאריך הודעה
31.07.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
30.07.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
30.07.2019 דיווח מיידי - דוח מצב כספי והכנסות- ארה"ב
29.07.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
29.07.2019 דיווח מיידי בנוגע לחתימת הסכם קיבוצי
29.07.2019 פרטים נוספים לדיווח מיום 14.7.19 בדבר תוצאות הצעת רכש חליפין
28.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.07.2019 דיווח על מי שהפך להיות בעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי ללא שליטה
24.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
23.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
22.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
22.07.2019 דוח מיידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטית
22.07.2019 דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
22.07.2019 דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו
22.07.2019 דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו
21.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
18.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
18.07.2019 דוח מיידי על תוצאות אסיפה
17.07.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
17.07.2019 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
16.07.2019 דיווח מיידי על הצעות רכש חליפין על-פי דוח הצעת מדף
16.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
15.07.2019 דיווח מיידי אודות מצבת הון
14.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
14.07.2019 דיווח מיידי אודות תוצאות הנפקה
11.07.2019 דיווח מיידי -  אישור דירוג מעלות
11.07.2019 דיווח מיידי על מינוי ועדת איתור מנכ"ל
11.07.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
11.07.2019 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
10.07.2019 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
10.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
10.07.2019 מכירת בנק לאומי רומניה
09.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
09.07.2019 דיווח מיידי אודות דוח הצעת מדף
08.07.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
07.07.2019 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
07.07.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
04.07.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
04.07.2019 מצגת למשקיעים-יולי 2019
04.07.2019 דוח הצעת מדף בדרך של 2 הצעות רכש חליפין להנפקת כ.התחייבות
דוח משלים
04.07.2019 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
03.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
02.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
01.07.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן

 

יוני 2019

 

תאריך  הודעה
30.06.2019 רקפת רוסק עמינח הודיעה על כוונתה לסיים כהונתה כמנכ"לית הבנק
30.06.2019 בחירת יו"ר דירקטוריון הבנק
30.06.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
27.06.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
26.06.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
26.06.2019 דיווח מיידי על דירוג תעודות התחייבות
26.06.2019 דיווח מיידי על בחינת אפשרות להנפקה
25.06.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.06.2019 דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
25.06.2019 רכישת מניות תעבורה אחזקות בע"מ
24.06.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
23.06.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
20.06.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
19.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
18.06.2019 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-חנן פרידמן
18.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
18.06.2019 MOODYS אשררה דרוג הבנק לטווח ארוך ברמה A2 ,דרוג לטווח קצר P-1,דרוג CRR ברמה A1/PRIME-1 ואשררה תחזית STABLE
17.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות הרדומות
16.06.2019 למחזיקי שטרי הון נדחים סדרה 400 לשנת 2018, משמרת
16.06.2019 דוח נאמן למחזיקי אגח יד לשנת 2018,משמרת
16.06.2019 דוח נאמן למחזיקי שטרי הון נדחים סדרה 300 ו-301 לשנת 2018,משמרת
16.06.2019 למחזיקי שטרי הון נדחים סדרה 200 ו-201 לשנת 2018, משמרת
16.06.2019 בקשה ליצוגית נגד הבנק ואחרים בק"ע גביית הפרשי המרת מט"ח
16.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
13.06.2019 דוח הנאמן לשנת 2018- לאג"ח סדרה 402,שטראוס לזר
13.06.2019 דוח הנאמן לשנת 2018- לאג"ח סדרה 401,שטראוס לזר
13.06.2019 דוח הנאמן לשנת 2018- לאג"ח סדרה 179,שטראוס לזר
13.06.2019 דוח הנאמן לשנת 2018- אג"ח סדרה 178,רזניק פז נבו
13.06.2019 דוח הנאמן לשנת 2018- אג"ח סדרה 177,רזניק פז נבו
13.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות הרדומות
12.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
11.06.2019 דוח מיידי אודות היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
10.06.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
06.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
06.06.2019 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-זיו עומר
06.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
06.06.2019 דיבידנד סופי למניה בסך 29.26937 אג', תשלום 23.6.19- דוח משלים מ-27.5.19
05.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
05.06.2019 דוח מיידי על אסיפה
04.06.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
03.06.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
02.06.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות

 

מאי 2019

 

תאריך

הודעה
30.05.2019 תוצאות מכרז מוסדי להצעת מכר של מנ' שב"א
30.05.2019 דיווח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
29.05.2019 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
28.05.2019 מניות רדומות-שינוי במספר המניות הרדומות
27.05.2019 אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 700מ'שח
27.05.2019 דיבידנד- כ- 29.2 אג' למניה קובע- 10.6.19 תשלום-23.6.19
27.05.2019 שירותי בנק אוטומטיים פירסמה תשקיף הצעת מכר למניותיה
27.05.2019 מצגת דוחות כספיים רבעון 2019-1
26.05.2019 נחתם ההסכם לפיו לאומי פרטנרס ופניקס ירכשו 20% בתעבורה (כ"א) תמורת 250.5מ'שח, כפוף- המשך
22.05.2019 נדחה ערעור לבימ"ש עליון על בקשה ליצוגית נגד הבנק בק"ע אי סיווג עסקים כ"עסקים קטנים" וגבית עמלות שלא בהתאם
21.05.2019 בת והפניקס נבחרו כמציע המועדף לרכ' 20% (כל אחד)ממנ' תעבורה מחב' נשר,תמורת 250.5מ'ש כל אחד
20.05.2019 מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 27.5.19
14.05.2019 ריבית ש"ה נד 301 לתקופה 10.5.19-9.8.19- הינה 0.59350% - תיקון יום התשלום
08.05.2019 דיווח מיידי בנושא תשלום ריבית
07.05.2019 דיווח מיידי בעניין Fitch Ratings
07.05.2019 דיווח מיידי בעניין מכירת החזקות בסופר פארם
07.05.2019 דוח מיידי אודות תשלום ריבית
05.05.2019 דיווח מיידי בעניין המועמדים לכהונת דירקטורים בבנק
02.05.2019 FITCH RATING אשררה דרוג הבנק לטווח ארוך ברמה A,דרוג לטווח קצר ברמה של F1,דרוג VR הינו -a, תחזית STABLE
01.05.2019 התקיימו התנאים המתלים בהסכם למכירת החזקות לאומי פרטנרס בסופר פארם,צפי השלמת העסקה בימים הקרובים

 

אפריל 2019

 

 

 

מרץ 2019

 

 

תאריך הודעה
18.03.2019 עדכון בדבר פדיון מוקדם של פיקדונות/שטרי הון נדחים
14.03.2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרה לאומי התח' נד 403
12.03.2019 תוצ' הנפקת סדרה 403 ע"פ דוח הצעת מדף מיום 12.3.19
12.03.2019 תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הרחבת כתבי התחייבות נדחים סד' 403
12.03.2019 דרוג מעלות AA להנפקת כ.התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים (הרחבת סדרה 403) בהיקף כולל של עד 900מ'ש ע.נ-המשך
10.03.2019 מצגת למשקיעים
10.03.2019 מתן דרוג AA להרחבת כ.התח' עם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה 403 בהיקף של עד 250מ'ש ע.נ
10.03.2019 בוחנת אפשרות להנפקת כתבי התחייבות נדחים סדרה 403 בדרך של הרחבה
07.03.2019 מצגת- דוחות כספיים לשנת 2018
07.03.2019 עדכון מדיניות דיבידנד,יחולק 50% מהרווח הנקי, אישור דיבידנד ל-Q4/18
07.03.2019 דיבידנד בסך 18.39513 אג' למניה,קובע 26.3.19,תשלום 3.4.19
07.03.2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הבשלת יחידות "PSU 2017" ו- "PSU 2016" למניות לאומי
07.03.2019 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-עקב קיטון בני"ע המירים עקב המרתם למניות או פדיונם
07.03.2019 שינוי ארגוני ומינויים
05.03.2019 התקבל אישור הפיקוח על הבנקים על פדיון מוקדם של פיקדונות/שטרי הון נדחים (לא סחירים)
03.03.2019 דוחות כספיים של לאומי קארד ליום 31.12.18

 

 

פברואר 2019

 

 

 

ינואר 2019

 

 

 

ארכיון דיווחים 2018  >>

ארכיון דיווחים 2017  >>

 


 

הבהרות:

  • הדיווחים המיידיים של בנק לאומי לישראל בע"מ מפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות הערך: /http://www.magna.isa.gov.il.
  • הצגת הדיווחים המיידיים של בנק לאומי באתר הבנק הינה לצורכי נוחות בלבד.
  • במקרה של אי התאמה בין אתר הבנק לבין אתר ההפצה של רשות ניירות הערך, המפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות הערך גובר.