האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה- ת"צ 48848-01-17 לפינר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 12 בינואר 2020 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ 48848-01-17 לפינר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: הבנק). 

 

הגדרת הקבוצה:  כל לקוחות הבנק שמטבע חוץ שהועבר לזכות חשבונם בבנק הומר למטבע ישראלי, החל מיום 19 בינואר 2010 ועד שיבוצע האמור להלן ביחס להסדרה לעתיד. 

 

המבקשת: נצחיה לפינר. 

 

באי כוח הקבוצה: משרד גיל רון, קינן ושות', עורכי דין, מבית לסין, רחוב ויצמן 32, תל אביב 6209105; מספר טלפון: 03-6967676; כתובת דואר אלקטרוני: office@ronlaw.co.il.

 

בקשת האישור עוסקת בטענות, כי הבנק מבצע המרה של מטבע חוץ שהועבר ללקוחותיו, בלי לקבל לכך הסכמה של הלקוח, וגובה עבור ההמרה עמלת חליפין והפרשי שער (כלומר, ההפרש בין השער היציג לבין השער לפיו בוצעה ההמרה בפועל). בבסיס בקשת האישור עומדת הטענה כי אין לגבות עמלה והפרשי שער ללא אישור.

 

עיקרי הסדר הפשרה:

 

הסדרה לעתיד: הבנק התחייב כי לא יאוחר מ-10 חודשים לאחר שפסק הדין המאשר את הסדר הפשרה ייהפך חלוט, סכום במטבע חוץ שיתקבל לזכות חשבונות לקוחות הבנק לא יומר לשקלים, אלא אם כן ניתן לכך אישור של הלקוח. לעניין זה, אישור יכול להינתן על-ידי הלקוח מראש (אישור כללי או אישור להמרה ספציפית), או אישור לאחר שהסכום במטבע חוץ התקבל בבנק (ולפני ביצוע ההמרה).

 

השבה בגין העבר: על פי ההסדר, לקוחות שהועבר לזכות חשבונם סכום במטבע חוץ, החל מיום 19 בינואר 2010, ובאותו מועד הם לא ניהלו חשבון מטבע חוץ, וסכום מטבע  החוץ הומר על ידי המשיב לשקלים, יהיו זכאים לקבל פיצוי כדלקמן:

1.        בגין כל המרה של מטבע חוץ לשקלים בסכום של 50,000 ש"ח או פחות מכך לאחר ההמרה, החשבון אליו הופקד הסכום לאחר ההמרה, יזוכה בסכום השווה ל-30% מעמלת החליפין שנגבתה בגין ההמרה, ו-30% מהסכום שנגבה בגין הפרשי שער.

2.        בגין כל המרה בסכום העולה, לאחר ההמרה, על 50,000 ש"ח, החשבון אליו הופקד הסכום לאחר ההמרה יזוכה בסכום השווה ל-10% מהסכום שנגבה בגין עמלת המרת החליפין, ו-10% בגין הפרשי השער.

3.        לסכומים אלה תתווסף ריבית בשיעור אחיד, קבוע וסופי של 4.5% בגין כל התקופה.  

4.        לחברי קבוצה שהחשבון שאליו הופקד הסכום לאחר ההמרה עדיין פתוח במועד ביצוע ההשבה, ההשבה תבוצע בדרך של תשלום לחשבון. 

5.        לחברי קבוצה שלא יהיו בעלי חשבון בבנק במועד ביצוע ההשבה, וסכום זכאותם יעלה על 35 ש"ח, הבנק ישלח המחאה, בהתאם לכתובת האחרונה הרשומה במערכות הבנק. 

6.        הסכום שייוותר לאחר חלוקה זו, וכן כל סכום אחר שלא שולם לחברי הקבוצה מכל סיבה אחרת, יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, עם הנחייה לייעד את הכספים עבור הגנה על זכויות צרכנים. 

 

לפי הסדר הפשרה יחול מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה, למעט אלה שבית המשפט יאשר את יציאתם מן הקבוצה.

על ביצוע ההשבה יפקח ממונה מטעם בית המשפט. 

 

הוגשה לבית המשפט המלצה כי הגמול למבקשת יעמוד על שיעור של 6.4% משווי ההטבה לציבור בתוספת מס ערך מוסף (אם חל), ושכר הטרחה לבאי-כוח הקבוצה יעמוד על שיעור של 16% משווי ההטבה לקבוצה בתוספת מס ערך מוסף, וכי שווי ההטבה לציבור ייקבע לפי שיעור של 130% בהתייחס לסכום ההחזר בפועל.

 

הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו ובין הוראות הסדר הפשרה – הוראות הסדר הפשרה יגברו.

 

הנוסח המלא של הסדר הפשרה מוצג בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן באתר האינטרנט של באי-כוח הקבוצה, בכתובת www.ronlaw.co.il.

 

התנגדות ובקשה ליציאה מהקבוצה

בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, אדם הנמנה עם הקבוצה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית או ארגון הפועלים הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין זה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום מודעה זו, התנגדות מנומקת וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה. 

בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות, חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, תוך 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה. הסדר הפשרה יחייב את כל חברי הקבוצה למעט חברי קבוצה שבית המשפט התיר את יציאתם מהקבוצה.

נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.