האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 קרן בערבות המדינה לעסקים גדולים  
 קרן בערבות המדינה לעסקים גדולים נפגעי משבר הקורונה 

 קרן בערבות המדינה לעסקים גדולים  
 קרן בערבות המדינה לעסקים גדולים נפגעי משבר הקורונה 

קריטריונים נוספים, ספציפיים לחברות טק - חברה שעומדת באחד מהתנאים הבאים:

  • ההוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח לפי כללי החשבונאות המקובלים (להלן: "הוצאות המחקר והפיתוח") של החברה, בשלוש שנות המס שקדמו ליום 1 במרץ 2020 היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הוצאותיה
  • 20% או יותר מעובדי החברה הם עובדים אשר מלוא שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים שלה כהוצאות מחקר ופיתוח או שהיא מעסיקה 200 עובדים כאמור או יותר
  • קרן הון סיכון כהגדרתה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, השקיעה בחברה 8 מיליון שקלים חדשים לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה אחרי מועד השקעה זו