האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הקפאת תשלומי משכנתא 

 הקפאת תשלומי  
 משכנתא 

להלן דוגמאות הממחישות את ההשפעות של דחיית תשלומים (גרייס מלא/ גרייס חלקי) על ההחזרים החודשיים של המשכנתא בתקופת הדחייה ולאחריה. הדוגמאות מציגות מקרים שונים בהתאם ליתרת קרן הלוואה שטרם שולמה, מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה, סוג הדחייה ומספר חודשי הדחייה.

לתשומת ליבכם, הדוגמאות מתייחסות להלוואות בריבית קבועה שאינה צמודה למדד בלבד.

 

סוג ההקפאה סכום יתרת קרן ההלוואה במועד הדחייה מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה מספר חודשי הקפאה גובה התשלום החודשי טרום ההקפאה גובה התשלום החודשי בתקופת ההקפאה גובה התשלום החודשי לאחר תום תקופת ההקפאה ועד סיום תקופת ההלוואה*
הקפאת תשלומי קרן (גרייס חלקי) 500,000 ש"ח  180 24 3,698 ₪  1,667 ₪  4,116 ₪
הקפאת תשלומי קרן (גרייס חלקי) 300,000 ש"ח 

120

12 3,037 ₪ 1,000 ₪ 3,312 ₪ 
הקפאת תשלומי קרן + ריבית + הפרשי הצמדה (גרייס מלא) 500,000 ש"ח 180 6 3,698 ₪ 0 ₪ 3,867 ₪
הקפאת תשלומי קרן + ריבית + הפרשי הצמדה (גרייס מלא) 300,000 ש"ח 120 6 3,037 ₪ 0 ₪ 3,230 ₪
הקפאת תשלומי קרן (גרייס חלקי) 500,000 ש"ח 180 6 3,698 ₪ 1,667 ₪ 3,792 ₪
הקפאת תשלומי קרן (גרייס חלקי) 300,000 ש"ח 120 6 3,037 ₪ 1,000 ₪ 3,168 ₪

כל החישובים בוצעו לפי הלוואה שהועמדה בריבית שנתית קבועה בשיעור של 4%, בהלוואה שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן, ובהלוואה והמחושבת בשיטת החזר לפי לוח שפיצר. הקפאת התשלומים בגרייס מלא ובגרייס חלקי, לא חלה על התשלומים הנלווים בהלוואה, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח, אשר יש להמשיך ולשלם אותם גם בתקופת ההקפאה. לפיכך, תשלומים אלו גם אינם נכללים בדוגמאות לעיל.

*בהלוואות בריבית משתנה ו/או צמודה למדד ו/או מט"ח יובהר כי סכום התשלום החודשי עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי הריבית ו/או עקב הצמדה ו/או עקב שינוי שער המט"ח.

 

יודגש כי מדובר בדוגמאות לצורך המחשה ונוחות בלבד. לתשומת לבכם, הסכומים בדוגמאות מושפעים מנתונים רבים, ובין היתר, גובה ההלוואה, גובה הריבית, שיטת החזר ההלוואה (לוח שפיצר, קרן שווה וכיוב'), הצמדה למדד המחירים לצרכן, תקופת ההלוואה, תקופת הדחיה וכיו"ב, ולכן עליכם לשקול כדאיות ביצוע הקפאה בהתייחס לכל אחת מההלוואות שלגביהן תתבקש על ידכם ההקפאה.