האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 תשלום בנייד 

 תשלום בנייד 

תקנון – החזר כספי בגין תשלומים בנייד

בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק" , "לאומי") מאפשר ל15,000 הלקוחות הראשונים ("הלקוחות הזכאים") אשר יירשמו לשירות של תשלום בנייד וישלמו במגוון בתי עסק, לקבל החזר כספי, בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן:


1. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הבנק, לקוח הבנק (למעט לקוח PEPPER), בעל כרטיס אשראי של לאומי (ממותג ויזה) ובעל מכשיר אנדרואיד בלבד ("לקוח") אשר ירשם לשירות של תשלום בנייד באפליקציית הבנק, וישלם במהלך תקופת המבצע באמצעות הנייד שברשותו במגוון בתי עסק התומכים בשירות תשלום בנייד דרך מסופון, יהיה זכאי לקבל 10% החזר כספי בגין כל תשלום שיבצע באמצעות המכשיר הנייד (כפוף למלאי ולסכום החזר מקסימלי כאמור בסעיפים 3 ו- 4 להלן).


2. התקופה במסגרתה יש לבצע רכישות על מנת לקבל את ההחזר הכספי, הינה החל מיום 9.11.2020 ועד ליום 31.12.2020 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם ביניהם ("תקופת המבצע").


3. מלאי  - 15,000 הלקוחות הראשונים שיירשמו לשירות ויבצעו לפחות תשלום אחד באמצעות הנייד, בתקופת המבצע. ניתן להתעדכן בסיום המבצע באתר הבנק  https://www.leumi.co.il/Campaign/pay_with_mobile/47171/


4. ההחזר הכספי המקסימלי שיינתן ללקוח לא יעלה על 100 ₪ במשך כל תקופת המבצע (רכישות באמצעות הנייד בסך של 1,000 ש"ח). ההחזר הכספי ללקוח זכאי יועבר לחשבונו  עד 10 ימי עבודה לאחר תום תקופת המבצע. 


5. הבנק יהיה רשאי, בכל עת, לקצר ו/או להפסיק את המבצע בקשר עם קבלת ההחזר הכספי, אף בטרם הסתיימה תקופת המבצע, וכל זאת לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.


6. מובהר, כי הבנק אינו אחראי לטיב השירות ו/או המוצרים שיירכשו באמצעות כרטיס האשראי ו/או תקלות מכל מין וסוג שהוא שעלולות להיגרם באמצעות השימוש בשירות.


7. הבנק יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עיכוב ו/או תקלה כלשהיא בקבלת ההטבה. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של הבנק ו/או מי מטעמו לסכום ההחזר הכספי בפועל שהיה זכאי הלקוח לקבל מהבנק.


8. ידוע לי ואני מסכים, כי הבנק עשוי לשנות את תנאי תקנון זה, לרבות הוספת הוראות חדשות, וזאת בכל עת וע"פ שיקול דעתו הבלעדי. הוראות התקנון המתוקן יחייבו את המשתתפים מיום פרסום התקנון המתוקן.


9. התנאים לקבלת ההחזר הכספי יקבעו על ידי הבנק לפי שיקול דעתו, והם באים בנוסף ומבלי לגרוע מכללי השימוש בשירות, מדיניות הפרטיות של הבנק ותנאי השימוש של כרטיס האשראי .


10. שירות הלקוחות של הבנק בטלפון 5522* ובצ'אט בשעות הפעילות.


11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.


12. הדין החל על המבצע ועל תקנון זה ועל כל הנובע מהם יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה בקשר אליהם.


13. לפניות בנושא נגישות אנא צרו קשר מרכז בנקאות או בטלפון 5522*