האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון שלישי לשנת 2020: לאומי מציג רווח נקי של 750 מיליון ₪ ותשואה להון של 8.4% ברבעון השלישי של 2020

שיעור ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון השלישי של 2020 - 0.76% ונובע מגידול בהפרשה הקבוצתית בלבד על רקע חוסר הוודאות לגבי ההשלכות העתידיות של המשבר המתמשך. יחס הלימות ההון רובד 1 הסתכם ב-11.71%.

17.11.2020

 

 • הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב–750 מיליוני ₪, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד (765 מיליוני ש"ח).
  הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם ב-1.2 מיליארדי ₪,  בהשוואה ל-2.8 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
  הירידה ברווח הנקי בתשעת החודשים נובעת בעיקר מהגידול המשמעותי בהוצאה להפסדי אשראי, שכולה בהפרשה הקבוצתית, ומירידה בהכנסות מימון שאינן מריבית, על רקע משבר הקורונה.
   
 • התשואה להון ברבעון השלישי של 2020 עמדה על 8.4%, בהשוואה ל-8.7% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עמדה על 4.5%, בהשוואה ל-10.4% בתקופה המקבילה אשתקד (9.6% בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד אשתקד).
   
 • ההוצאה להפסדי אשראי הסתכמה ברבעון השלישי לסך של 547 מיליוני ₪ בהשוואה לסך של 181 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ונובעת מגידול בהפרשה הקבוצתית. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי ברבעון השלישי של השנה עמד על שיעור של  0.76% (0.26% אשתקד), בהשוואה לשיעור של 1.2% במחצית הראשונה של השנה.
  ההוצאה להפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה בסך של 2.3    מיליארדי ₪ בהשוואה לסך של 0.5 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר כ–88% מההוצאה בתקופה המדווחת נבע מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי.    
  הגידול המשמעותי בשיעור ההוצאה להפסדי אשראי נובע מהשפעת השינויים בסביבה המאקרו-כלכלית על רקע התפרצות גל שני משמעותי בישראל והסגר הנוסף שהוחל בעקבותיו, שהעמיק את השפעת המשבר הכלכלי ואת אי הוודאות לגבי השלכותיו על הכלכלה הישראלית והעולמית.
   
 • הכנסות מימון שאינן מריבית לרבעון השלישי של השנה הסתכמו בסך של 457 מיליוני ₪ בהשוואה ל–305 מיליוני ₪ אשתקד. ההכנסות לרבעון כללו הכנסה של 92 מיליוני ₪ (לפני השפעת המס) משיערוך מניות ויזה ארה"ב. 
  הכנסות מימון שאינן מריבית לתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בסך של 487 מיליוני ₪, בהשוואה ל–1,303 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (989 מיליוני ₪ אשתקד בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד). עיקר הירידה מקורה בהפסדים שנרשמו בסעיף זה ברבעון הראשון של השנה על רקע הירידות בשוקי ההון, ומהשפעת נגזרים והפרשי שער. בנוסף לרווח ממכירת לאומי קארד כללו ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד סך של כ–123 מיליוני ₪ ממכירת סופר פארם וממכירת שב"א.

   
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון השלישי הסתכמו בכ–1.7 מיליארדי ₪, ירידה בשיעור של כ–9.7% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד. יחס היעילות עמד על שיעור של 50.4%. הירידה מקורה בהוצאות השכר ובהוצאות התפעוליות האחרות.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בסך של 5.2 מיליארדי ₪, ירידה בשיעור של 10.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יחס היעילות התפעולית השתפר ועמד על שיעור של 55%.
   
 • יחסי הון עצמי גבוהים משמעותית מהדרישה הרגולטורית – יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם ב-11.71%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-15.81%.
   
 • צמיחה בתיק האשראי – הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. התיק העסקי גדל בשנה האחרונה בשיעור של 6.4% (כולל נדל"ן), התיק המסחרי גדל בשיעור של 5.2%, ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 5.8%.
   
 • פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 18.7% בהשוואה לספטמבר אשתקד והסתכמו לסך של 427.1 מיליארדי ₪, לעומת 359.9 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
   


לאומי למען לקוחותיו במהלך משבר הקורונה:
 

 • אשראי לעסקים – מפרוץ המשבר ועד בסמוך למועד פרסום הדו"ח הכספי, לאומי אישר אשראי לעסקים בהיקף של כ-5.7 מיליארדי ₪ במסגרת קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה והקרן להלוואות לעסקים בסיכון מוגבר. מתוך סכום זה, כ-3.2 מיליארדי שקל הועמדו לטובת עסקים קטנים.
   
 • הקפאת הלוואות לעסקים קטנים - ליום 30 בספטמבר 2020, לאומי הקפיאו תשלומים שוטפים של הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של כ-500 מיליון ₪, עבור הלוואות בהיקף כולל של 4.6 מיליארדי ₪. נכון ליום 30 בספטמבר 2020, כ-54% מהיקף ההלוואות לעסקים קטנים שהוקפאו חזרו להיות משולמות.
   
 • הקפאת משכנתאות - ליום 30 בספטמבר 2020, לאומי הקפיא תשלומים שוטפים של החזרי משכנתאות בסך של 374 מיליוני ₪, שתקופת הדחיה שלהן טרם הסתיימה. ההיקף הכולל של משכנתאות מוקפאות נכון ליום 30.09.20 בלאומי עומד על כ-9.2 מיליארדי ₪. בנוסף, נסתיימה תקופת דחייתן של משכנתאות בסך כ-11.7 מיליארדי ₪. נכון לסמוך למועד פרסום הדו"חות, 10% בלבד מסך המשכנתאות עדיין בסטטוס של הקפאת תשלומים.

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם ב-37.1 מיליארדי ₪, בהשוואה ל-35.1 מיליארדי ₪ ב-30 בספטמבר 2019.
   
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2020 ב-286.4 מיליארדי ₪, בהשוואה ל-280.4  מיליארדי ₪ ב-30 בספטמבר 2019, גידול של 2.1%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים. האשראי לציבור, נטו, בנטרול אשראי של לקוחות מוסדיים, גדל בשיעור של 2.9%.
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2020 ב-427.1 מיליארדי ₪, בהשוואה ל-359.9 מיליארדי ₪ ב-30 בספטמבר 2019, גידול של 18.7%.
   
 • יחס המינוף ליום 30 בספטמבר 2020 עמד על שיעור של 6.66%..
 • יחס הנזילות ליום 30 בספטמבר 2020 עמד על שיעור של 137%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   

 

לדוחות הכספיים המלאים