DCSIMG

 שוק ההון 

 שוק ההון 

ניכוי מס במקור מפעילות בניירות ערך

שיעורי המס המנוכים במקור על ידי הבנק לפי אפיקי ההשקעה השונים - לפי ייחיד שהינו תושב ישראל:

 

אפיק השקעה סוג הכנסה 
מק"מ
 • רווח הון נומינלי - 15%
 • דמי ניכיון - 15%

מניות ישראליות נסחרות בבורסה בת"א, לרבות כתבי אופציה,

מניות דואליות, מניות ישראליות הנסחרות בחו"ל, עסקאות

עתידיות הנסחרות בת"א, מעו"ף, תעודות סל.

 • רווח הון - 25%
 • דיבידנד - 25% (1)
מניות של חברה זרה הנסחרות בבורסה בת"א (לרבות כתבי אופציה)
 • רווח הון - 25%
 • דיבידנד - 25%

ני"ע זרים כהגדרתם לפני תיקון 147 לפקודת מ"ה לרבות

עסקאות עתידיות וכתבי אופציה.

 • רווח הון - 25% (2)
 • דיבידנד - 25%

אג"ח מדינה צמודות (גליל, גלבוע) שנסחרות בבורסה

בת"א והונפקו אחרי 08/05/2000

ואג"ח מדינת ישראל שהונפקו בחו"ל אחרי 08/05/2000

 • רווח הון - 25%
 • ריבית/דמי ניכיון - 25% (3)

אג"ח מדינה לא צמודות (שחר, גילון) שנסחרות בבורסה

בת"א והונפקו אחרי 08/05/2000

 • רווח הון נומינלי - 15%
 • ריבית/דמי ניכיון - 15% (4)

אג"ח קונצרניות שקליות (לא צמודות) שאינן ניתנות

להמרה והונפקו אחרי 08/05/2000

 • רווח הון נומינלי - 15%
 • ריבית/דמי ניכיון - 15% (5)
אג"ח להמרה נסחרות בבורסה בישראל שהונפקו אחרי 08/05/2000
 • רווח הון - 25%
 • ריבית/דמי ניכיון - 25% (3)
אג"ח שהונפקו על ידי חברות תושבות ישראל בחו"ל אחרי 8/5/2000
 • רווח הון - 25%
 • ריבית/דמי ניכיון - 25%
קרן נאמנות חייבת
 • רווח הון - אין
 • חלוקת רווחים - אין
קרן נאמנות פטורה
 • רווח הון - 25%
 • חלוקת רווחים - 25%

 

ניכוי מס במקור מפעילות בניירות ערך - הערות

 

(1) דיבידנד שמקורו בהכנסות מ"מפעל מאושר/מוטב" ינוכה במקור מס בשיעור 15%.

דיבידנד שמקורו "בהכנסה מועדפת" ינוכה במקור מס בשיעור 20%.

דיבידנד שמקורו בחלקו בהכנסות מ"מפעל מאושר/מוטב" ובחלקו בהכנסות רגילות ינוכה מס בשיעור יחסי (בין 15% ל- 25%) בהתאם ליחס שבין ההכנסות שמהן חולק הדיבידנד.

דיבידנד שמקורו בחלקו ב"הכנסות מועדפות" ובחלקו בהכנסות רגילות ינוכה מס בשיעור יחסי (בין 20% ל- 25%) בהתאם ליחס שבין ההכנסות שמהן חולק הדיבידנד.

 

(2) ני"ע זר שנרכש לפני ה-31/12/2004, ינוכה מס במקור מרווח הון באופן יחסי על פי מספר ימי החזקה (חישוב לינארי): 35% על החלק השווה ליחס שבין מספר ימי החזקה החל מיום הרכישה (כולל) ועד 31/12/2004 (כולל) לכלל ימי ההחזקה ו- 25% על החלק השווה ליחס שבין מספר ימי ההחזקה החל מיום 1/1/2005 (כולל) ועד ליום המכירה (כולל) לכלל ימי ההחזקה.

 

(3) ינוכה מס במקור מריבית/דמי ניכיון, באופן יחסי על-פי מספר ימי צבירת הריבית (חישוב מס "לינארי"):
35% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום תשלום הריבית האחרון ועד ה- 31/12/2002 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.
15% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום 31/12/2002 ועד ה- 31/12/2005 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.
20% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום 1/1/2006 ועד ה- 31/12/2011 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.
25% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום 1/1/2012 ועד ליום תשלום הריבית או הפדיון (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.

 

(4) ינוכה מס במקור מריבית/דמי ניכיון , באופן יחסי על-פי מספר ימי צבירת הריבית (חישוב מס "לינארי"): 0% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום תשלום הריבית האחרון ועד ה- 31/12/2002 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית, 10% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום 31/12/2002 ועד ה- 31/12/2005 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית ו- 15% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית ההחזקה החל מיום 1/1/2006 ועד ליום הפדיון (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.

 

(5) ינוכה מס במקור מריבית/דמי ניכיון , באופן יחסי על-פי מספר ימי צבירת הריבית (חישוב מס "לינארי"): 35% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום תשלום הריבית האחרון ועד ה- 31/12/2002 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית, 10% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית

החל מיום 31/12/2002 ועד ה- 31/12/2005 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית ו- 15% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית ההחזקה החל מיום 1/1/2006 ועד ליום הפדיון (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.

 

הבהרות

 

 • מסמך זה נערך על ידי לאומי על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
 • אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
 • המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את לאומי.
 • על כל לקוח להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו.