האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 שוק ההון בלאומי 

 שוק ההון בלאומי 

ניכוי מס במקור מפעילות בניירות ערך

שיעורי המס המנוכים במקור על ידי הבנק לפי אפיקי ההשקעה השונים - לפי ייחיד שהינו תושב ישראל:

 

אפיק השקעה סוג הכנסה 
מק"מ
 • רווח הון נומינלי - 15%
 • דמי ניכיון - 15%

מניות ישראליות נסחרות בבורסה בת"א, לרבות כתבי אופציה,

מניות דואליות, מניות ישראליות הנסחרות בחו"ל, עסקאות

עתידיות הנסחרות בת"א, מעו"ף, תעודות סל.

 • רווח הון - 25%
 • דיבידנד - 25% (1)
מניות של חברה זרה הנסחרות בבורסה בת"א (לרבות כתבי אופציה)
 • רווח הון - 25%
 • דיבידנד - 25%

ני"ע זרים כהגדרתם לפני תיקון 147 לפקודת מ"ה לרבות

עסקאות עתידיות וכתבי אופציה.

 • רווח הון - 25% (2)
 • דיבידנד - 25%

אג"ח מדינה צמודות (גליל, גלבוע) שנסחרות בבורסה

בת"א והונפקו אחרי 08/05/2000

ואג"ח מדינת ישראל שהונפקו בחו"ל אחרי 08/05/2000

 • רווח הון - 25%
 • ריבית/דמי ניכיון - 25% (3)

אג"ח מדינה לא צמודות (שחר, גילון) שנסחרות בבורסה

בת"א והונפקו אחרי 08/05/2000

 • רווח הון נומינלי - 15%
 • ריבית/דמי ניכיון - 15% (4)

אג"ח קונצרניות שקליות (לא צמודות) שאינן ניתנות

להמרה והונפקו אחרי 08/05/2000

 • רווח הון נומינלי - 15%
 • ריבית/דמי ניכיון - 15% (5)
אג"ח להמרה נסחרות בבורסה בישראל שהונפקו אחרי 08/05/2000
 • רווח הון - 25%
 • ריבית/דמי ניכיון - 25% (3)
אג"ח שהונפקו על ידי חברות תושבות ישראל בחו"ל אחרי 8/5/2000
 • רווח הון - 25%
 • ריבית/דמי ניכיון - 25%
קרן נאמנות חייבת
 • רווח הון - אין
 • חלוקת רווחים - אין
קרן נאמנות פטורה
 • רווח הון - 25%
 • חלוקת רווחים - 25%

 

ניכוי מס במקור מפעילות בניירות ערך - הערות

 

(1) דיבידנד שמקורו בהכנסות מ"מפעל מאושר/מוטב" ינוכה במקור מס בשיעור 15%.

דיבידנד שמקורו "בהכנסה מועדפת" ינוכה במקור מס בשיעור 20%.

דיבידנד שמקורו בחלקו בהכנסות מ"מפעל מאושר/מוטב" ובחלקו בהכנסות רגילות ינוכה מס בשיעור יחסי (בין 15% ל- 25%) בהתאם ליחס שבין ההכנסות שמהן חולק הדיבידנד.

דיבידנד שמקורו בחלקו ב"הכנסות מועדפות" ובחלקו בהכנסות רגילות ינוכה מס בשיעור יחסי (בין 20% ל- 25%) בהתאם ליחס שבין ההכנסות שמהן חולק הדיבידנד.

 

(2) ני"ע זר שנרכש לפני ה-31/12/2004, ינוכה מס במקור מרווח הון באופן יחסי על פי מספר ימי החזקה (חישוב לינארי): 35% על החלק השווה ליחס שבין מספר ימי החזקה החל מיום הרכישה (כולל) ועד 31/12/2004 (כולל) לכלל ימי ההחזקה ו- 25% על החלק השווה ליחס שבין מספר ימי ההחזקה החל מיום 1/1/2005 (כולל) ועד ליום המכירה (כולל) לכלל ימי ההחזקה.

 

(3) ינוכה מס במקור מריבית/דמי ניכיון, באופן יחסי על-פי מספר ימי צבירת הריבית (חישוב מס "לינארי"):
35% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום תשלום הריבית האחרון ועד ה- 31/12/2002 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.
15% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום 31/12/2002 ועד ה- 31/12/2005 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.
20% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום 1/1/2006 ועד ה- 31/12/2011 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.
25% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום 1/1/2012 ועד ליום תשלום הריבית או הפדיון (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.

 

(4) ינוכה מס במקור מריבית/דמי ניכיון , באופן יחסי על-פי מספר ימי צבירת הריבית (חישוב מס "לינארי"): 0% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום תשלום הריבית האחרון ועד ה- 31/12/2002 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית, 10% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום 31/12/2002 ועד ה- 31/12/2005 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית ו- 15% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית ההחזקה החל מיום 1/1/2006 ועד ליום הפדיון (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.

 

(5) ינוכה מס במקור מריבית/דמי ניכיון , באופן יחסי על-פי מספר ימי צבירת הריבית (חישוב מס "לינארי"): 35% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית החל מיום תשלום הריבית האחרון ועד ה- 31/12/2002 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית, 10% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית

החל מיום 31/12/2002 ועד ה- 31/12/2005 (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית ו- 15% על החלק השווה ליחס, שבין מס' ימי צבירת הריבית ההחזקה החל מיום 1/1/2006 ועד ליום הפדיון (כולל), לבין כלל ימי צבירת הריבית.

 

הבהרות

 

 • מסמך זה נערך על ידי לאומי על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
 • אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
 • המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את לאומי.
 • על כל לקוח להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו.