DCSIMG

 פקדונות וחסכונות שקליים 

 פקדונות וחסכונות שקליים 

שיעורי המס על רווחים בפקדונות וחסכונות שקליים:

סוג פיקדון/חיסכון מעמד שיעור המס הערות נוספות
פיקדון/חיסכון צמוד למדד ולמט"ח יחיד - תושב ישראל 25% על הריבית הצמודה

פיקדון/חיסכון שהופקד

מ - 1.1.2012

פיקדון/חיסכון שקלי לא צמוד 15% על הריבית  
פיקדון/חיסכון צמוד למדד ולמט"ח תאגיד - תושב ישראל 23% החל משנת 2018 ע"פ מועד תשלום הרווח
פיקדון/חיסכון שקלי לא צמוד

 

 

הבהרות

 

  • שיעורי המס המפורסמים באתר זה הינם לצורך ניכוי מס במקור בלבד, ואין להסתמך על מידע זה לצורך קביעת חבות המס הסופית.
  • כל העסקאות המבוצעות באמצעות הבנק נתונות לשומה על ידי רשות המסים בישראל.
  • חבות המס הסופית תיקבע על ידי רשות המיסים.
  • הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים המיוחדים של הלקוח לעניין ניכוי מס במקור ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא מס.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
  • קבוצת לאומי אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו.