DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מטבע חוץ 

 מטבע חוץ 

מגוון חשבונות במטבע חוץ

סוג החשבון / הלקוח רקע מקור הכספים מיסוי
פמ"ח יחיד -
פקדון מטבע חוץ
יחידים לתושבי ישראל
חשבון מטבע-חוץ יחידים מיועד לכל לקוח תושב ישראל שאינו תאגיד. בחשבון זה תוכל לנהל עובר-ושב ו/או פקדונות, במטבעות שונים. העברות מטבע-חוץ מהארץ או מחו"ל, או רכישות ממטבע ישראלי הריבית חייבת בניכוי מס הכנסה במקור
פמ"ח תאגיד –
פקדון מטבע חוץ תאגידים לתושבי ישראל
חשבון מטבע-חוץ זה מיועד ללקוחות תושבי ישראל המוגדרים כתאגידים. בחשבון זה תוכל לנהל עובר-ושב ו/או פקדונות, במטבעות שונים. העברות מטבע-חוץ מהארץ או מחו"ל, או רכישות ממטבע ישראלי הריבית חייבת בניכוי מס הכנסה במקור
פמ"ח פיצויים –
פקדון מטבע חוץ פיצויים
חשבון מטבע-חוץ פיצויים מיועד למקבלי פיצויים לנרדפי הנאצים. בחשבון זה תוכל לנהל עובר-ושב ו/או פקדונות, במטבעות שונים. פיצויים לנרדפי הנאצים הריבית פטורה מניכוי מס הכנסה
פמ"ח עולה חדש –
פקדון מטבע חוץ לעולים חדשים
חשבון מטבע חוץ זה מיועד לעולים חדשים, הפטורים מתשלום מס הכנסה על הריבית בחשבון במקרים מסוימים. אם אתה עולה חדש, תוכל לנהל בחשבון זה עובר ושב ו/או פקדונות, במטבעות שונים. העברות מטבע חוץ מחו"ל (מותנה בהצהרה כי הכספים היו ברשותך מחוץ לישראל, לפני עלייתך לארץ) הריבית פטורה מניכוי מס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק)
פמ"ח תושב חוזר –
פקדון מטבע חוץ לתושבים חוזרים
חשבון מטבע חוץ זה מיועד לתושבים חוזרים / חוזרים ותיקים, הפטורים מתשלום מס הכנסה על הריבית בחשבון במקרים מסוימים. אם אתה תושב חוזר, תוכל לנהל בחשבון זה עובר ושב ו/או פקדונות, במטבעות שונים. העברות מטבע חוץ מחו"ל (מותנה בהצהרה כי הכספים היו ברשותך מחוץ לישראל, לפני חזרתך ארצה) הריבית פטורה מניכוי מס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק)
פת"ח תושב חוץ אם אתה תושב חוץ, בחשבון זה תוכל לנהל עובר-ושב ו/או פקדונות, במטבעות שונים. - הריבית פטורה מניכוי מס הכנסה, בכפוף להצהרה

 

  • הפקדונות הסטנדרטיים נושאי ריבית לתקופות שונות, משבוע עד שנה. כמו כן, קיימות אפשרויות הפקדה לתקופות נוספות.

למידע נוסף על שיעורי המס בחשבונות מטבע חוץ