דגשים למעוניינים לקחת הלוואה

דגשים למעוניינים לקחת הלוואה

 • אישור ההלוואה, תנאיה וסכומה כפופים לקריטריונים של הבנק ולשיקול דעתו ולהמצאת מכתב הזכאות מחשבות השכר של המשטרה ותעודת שוטר/ גמלאי
   
 • סכום ההלוואה לא יעלה על הסכום הנקוב במכתב הזכאות, בניכוי החזרים ששלומו לזכאי ובניכוי החזרים שעתידים להיות משולמים בשנת 2020 ולא יותר מ- 60% מסכום זה
   
 • לא תועמדנה על ידי הבנק הלוואות המיועדות ל: רכישה/חכירה/בניה/הרחבה/שיפוץ של דירת מגורים, רכישת מגרש לבניית דירת מגורים/זכות בדירת מגורים בדמי מפתח או מימון פירעון הלוואה ששימשה למטרות הנ"ל, למעט הלוואות עד לסך של 120,000 ₪ המיועדות לשיפוץ או הרחבה של דירת מגורים קיימת
   
 • תנאי ההלוואה המחייבים הם אלה המפורטים בהסכם שייחתם בין הלווה לבין הבנק
   
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה/התחייבות של הבנק למתן ההלוואה
   
 • בהתאם להסכם שנחתם עם הבנק ההסדר בתוקף עד ליום  19.01.2022 ההסכם עם הבנק ניתן לביטול בנסיבות מסויימות
   
 • קרנות השוטרים או מי מטעמן אינם פועלים בשם הבנק והבנק אינו אחראי לפעולתן
   
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל