• כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם
  • ידוע לי כי הפרטים ישמשו לצורך עבודת הבנק ו/או קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד לרבות הצעות שיווקיות ומבצעים וכן שיגור דברי פרסומת מטעם הבנק לפי הפרטים הנ"ל
  • כן ידוע לי כי פרטים אלה יוחזקו כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק בארץ או בחו"ל, לרבות על גבי תשתית ענן, ולא יימסרו לצדדים שלישיים