כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם. ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור את פרטי וכי פרטים אלה יוחזקו במאגרי המידע של הבנק.