1. כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.

 

2. ידוע לי כי בהתאם להסדר הפשרה, הבנק רשאי לדרוש ממני, לפי שיקול דעתו, אסמכתא נוספת לדרישתי לתשלום זאת, לצורך הבטחת זיהויי ו/או לצורך הבטחת העברת התשלום ליעדו. כן ידוע לי, כי ככל שאדרש להמציא את האסמכתא כאמור, יהיה עליי להמציאה בדרך בה קבע הבנק, בתוך 30 יום ממועד הפניה אליי בדרישה כאמור. עוד ידוע לי, כי הבנק יהיה פטור מהתשלום לי ככל שאדרש להמציא אסכמתא ולא אמציאה כאמור.

 

3. כן ידוע לי כי פרטים אלה יוחזקו כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק בארץ או בחו"ל, לרבות על גבי תשתית ענן.