תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אפליקציית גודיז

1. הגדרות

 

להגדרות הבאות בתנאי שימוש תהיינה המשמעות הנקובה לצדן:

"האפליקציה" – אפליקציית "גודיז";

"בית עסק" - בית עסק המעניק ההטבות, ללקוחות במסגרת תכנית הנאמנות. הבנק ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לשנות את רשימת בתי העסק המשתתפים בתכנית בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק וללא הודעה מוקדמת, בכפוף להוראות הדין;

"הבנק" - בנק לאומי לישראל בע"מ מספר חברה 52-001807-8 מרחוב יהודה הלוי 34, תל-אביב;

"הגורם המתפעל" - חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ או כל חברה או גוף שיחליפה מעת לעת או יצטרף אליה במסגרת תפעול התכנית;

"מידע אישי" - מידע אודות המשתמש אשר נתקבל מן המשתמש במסגרת פתיחת חשבון בבנק ו/או במסגרת הרישום, הפעילות והשימוש של המשתמש באפליקציה, לרבות, אך לא רק, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, תמונות, קטגוריות צריכה מועדפות, אנשי קשר, מצב כלכלי, רכישות, נתוני מיקום, היסטוריית שימוש, מועד ושעת הגישה לאפליקציה, דפי האפליקציה אליהם נכנס המשתמש, דו"חות של תקלות טכניות, דרך הגישה של המשתמש לאפליקציה ועוד;

"מכשירי הקצה" – מכשיר הטלפון החכם של המשתמש;

"המשתמש" – אדם העושה שימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים בה או במידע הקיים בה;

"תכנית הנאמנות" – תכנית הנאמנות "גודיז" של הבנק;

"תנאי השימוש" – תנאי שימוש אלה;
 

2. כללי
 

2.1. האפליקציה שפותחה ומופעלת ע"י הבנק, בעצמו או על ידי גורמי תפעול מטעמו, מאפשרת ללקוחות הבנק המתגוררים בישראל המשתייכים לתכנית הנאמנות, לרכוש באמצעות האפליקציה הטבות שונות, בכפוף לתקנון תכנית הנאמנות.

2.2. תנאי שימוש אלה מסדירים את היחסים בין האפליקציה לבין המשתמש.

2.3. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין הבנק ו/או כל גורם אחר הקשור לבנק, ובכלל זה מסמכי בקשה לפתיחת חשבון, תנאים כלליים לניהול חשבון ו/או תנאי שירותי בנקאות בתקשורת ו/או תקנון תכנית הנאמנות. יש לראות בתנאי שימוש אלה ובמסמכים ובהסכמים האחרים של המשתמש מול הבנק כמשלימים אחד את השני. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הסכמים ומסמכים אלו, יגבר האמור בהסכמים ובמסמכים אלו.

2.4. השימוש באפליקציה, במידע, בתכנים, במוצרים ו/או שירותים המוצעים או מוצגים בה או המתאפשרים באמצעותה, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באפליקציה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש - אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאפליקציה ולא לעשות בה שימוש.

2.5. ידוע למשתמש, כי זמינות המידע, השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האפליקציה אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של הבנק ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים וכי הבנק יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מוצר, יישום, הטבה, שירות או תוכן ספציפי מהאפליקציה, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

2.6. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
 

3. משימוש באפליקציה
 

3.1. האפליקציה ניתנת להורדה, ללא תשלום, דרך חנויות אפליקציות השונות שיאפשרו זאת מעת לעת ובתנאי שהמשתמש מחזיק במכשיר קצה תומך המאפשר את השימוש באפליקציה.

3.2. השימוש באפליקציה הינו פתוח וזמין ללקוחות הבנק המשתייכים לתכנית הנאמנות. בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, השימוש באפליקציה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

3.3. הבנק מעניק למשתמש זכות שימוש מוגבלת ומותנית באפליקציה בכפוף לתנאים הבאים: (א) זכות השימוש אינה בלעדית; (ב) זכות השימוש כפופה לקיום הוראות תנאי שימוש אלה וכן להוראות כל דין; (ג) זכות השימוש הנה אישית והיא אינה ניתנת להעברה, להמחאה או להסבה ולא ניתן לתת בה רישיונות משנה; (ד) זכות השימוש מוגבלת בזמן והיא עשויה להיות מבוטלת על ידי הבנק בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא נימוק, על פי שיקול דעתו הסביר של הבנק בנסיבות העניין.

3.4. בהורדת האפליקציה למכשיר הקצה של המשתמש, מוותר המשתמש מראש על כל טענה כנגד הבנק בנוגע לאפליקציה, לרבות בקשר לאיכותה, לטיבה, לתפקודה ו/או להשפעתה על מכשיר הקצה של המשתמש. הבנק אינו נותן כל מצג באשר לטיבה, איכותה או אמינותה של האפליקציה, התאמתה למכשירי הקצה, מכשירים אחרים או התקנים שונים או יעילותה ואינו מעניקה כל אחריות לגבי השימוש באפליקציה ו/או תוצאות השימוש בה.

3.5. הבנק אינו מחויב לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, הבנק עשוי מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ולאפשר למשתמש לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה נעשה שימוש במכשיר הקצה של המשתמש, על פי בחירתו, ובכפוף להתאמת הגרסה החדשה למכשיר הקצה בו נעשה השימוש (אם בכלל). הבנק אינו מתחייב לתמוך בגרסאות הקודמות לגרסה האחרונה של האפליקציה, והוא רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום, באופן חלקי או מלא, אפשרות שימוש בגרסאות הקודמות לגרסה האחרונה כאמור כך שהמשתמש יחויב לעדכן גרסה ככל שיהיה מעוניין להשתמש באפליקציה. המשתמש מסכים כי תנאי שימוש אלו יחולו על כל השדרוגים כאמור.
 

4. מידע ותכנים באפליקציה
 

ידוע למשתמש והוא ומסכים כי:

4.1. השימוש באפליקציה, במידע ובתכנים הכלולים בה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של הבנק ו/או מי מטעמו לטיב, לאיכות, להיקף, לסוג, למידת הדיוק ו/או לאמינות התכנים שיוצעו במסגרת המוצרים והשירותים הניתנים באפליקציה. השימוש בתכנים המוצגים באפליקציה ובמוצרים ו/או בשירותים המוצעים בה ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי כל מידע ו/או תוכן באפליקציה המתייחס לבית עסק, בין בעמוד ייחודי המוקדש לבית העסק ובין בכל אופן אחר באפליקציה, לרבות, אך מבלי למצות, למוצרים, שירותים, אירועים (לרבות הרישום להם), הטבות וכיו"ב, נמסרו לבנק על ידי בית העסק הרלוונטי, והבנק לא בדק את נכונות המידע ו/או התוכן כאמור.

4.2. רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים כלשהם מבית עסק באמצעות האפליקציה תיעשה מול בית העסק הרלוונטי ו/או הגורם המתפעל, ללא קשר לבנק, בהתאם למדיניות של אותו בית עסק ועל פי הוראות הדין הישראלי ובכפוף לתנאים הקבועים בו. למען הסר ספק, מובהר כי בית העסק ו/או הגורם המתפעל הם, והם בלבד, ה"עוסק" לצורך חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו.

4.3. ייתכן כי חלק מהמידע והנתונים שיוצגו למשתמש באמצעות האפליקציה מבוססים על סיווגים קיימים ונתונים אחרים כפי שהם מופיעים במערכות הבנק ברגע נתון. המידע והנתונים שיוצגו למשתמש, אם בכלל, יוצגו באופן תמציתי בלבד, והם עשויים להיות חלקיים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המוצג והסיווגים המוצגים למשתמש באמצעות האפליקציה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנתונים המופיעים באפליקציה לבין המידע המצוי במערכות הבנק, יקבעו הנתונים במערכות הבנק בעת הרלוונטית.
 

5. הגבלת השימוש באפליקציה
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באפליקציה בכל אחד מהמקרים הבאים:

5.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

5.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

5.3. המשתמש מסר לבנק פרטים שגויים בעת ההצטרפות לשירות; 

5.4. לפי שיקול דעתו הסביר של הבנק בנסיבות עניין ספציפי;

5.5. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבנק, במי מטעמו ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באפליקציה או בפעילות התקינה של האפליקציה.

למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הבנק ו/או מי מטעמו בגין האמור לעיל.
 

6. מדיניות פרטיות; מאגר מידע; דיוור ישיר
 

6.1. הבנק ו/או מי מטעמו עשוי לאסוף, לשמור ולעבד מידע אישי אודות המשתמש. הבנק יהיה רשאי לבצע ניתוחים שונים ביחס למידע האישי האמור, לרבות, אך מבלי למצות, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע אישי המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של מידע אישי המתקבל ממספר משתמשים (להלן: "ניתוחים").

6.2. בעצם הורדת האפליקציה על ידי המשתמש ובכל פעם שהמשתמש עושה שימוש באפליקציה, נותן המשתמש את הסכמתו כי הבנק ו/או מי מטעמו יאסוף את המידע האישי אודות המשתמש, יבצע ניתוחים, יחזיק את המידע האישי במאגרי מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, יעשה שימוש במידע האישי ובניתוחים לצרכי הפעלת האפליקציה, תפעולה, מימוש ההטבות, מתן שירותים, קבלת החלטות ולצרכים פנימיים (כגון צרכי תחקור תלונות, ביקורות, הודעות ודיווחים שוטפים בקשר עם החשבון ככל שיבחר לקבלם דרך האפליקציה) ויעביר את המידע האישי והניתוחים לצדדים שלישיים, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בהתאם לאמור בסעיף זה. המשתמש מאשר בזאת שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע האישי לבנק וכי מסירת המידע האישי כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו (אולם – ככל שיבחר לא למסור את המידע האישי – לא יוכל המשתמש לעשות שימוש באפליקציה או בחלקים ממנה). כמו כן, המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע האישי וכי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

6.3. יודגש כל שימוש במידע האישי ובניתוחים על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והבנק לא יישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

6.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה והמשתמש יבקש לאפשר לצדדים שלישיים כלשהם לקבל ו/או לנצל ו/או לממש הטבה אשר המשתמש זכאי לקבלה ו/או לנצלה ו/או לממשה במסגרת חברותו בתכנית הנאמנות ובהתאם לתנאי שימוש אלו, המשתמש מתחייב כי יקבל את כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלישיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם לבנק ו/או למי מטעמו ו/או לבתי העסק (לפי העניין) לצורך קבלת ו/או ניצול ו/או מימוש ההטבה על ידי אותם צדדים שלישיים והמשתמש יישא באחריות הבלעדית בהקשר זה.

6.5. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לבנק לעשות שימוש במידע אודותיו האגור במערכות הבנק ונמסר על ידי המשתמש לבנק לצורך קבלת שירותי בנקאות, לצורך שימוש באפליקציה ותפעולה.

6.6. היה והמשתמש הסכים לקבל מידע פרסומי בהתאם להוראות הדין, הבנק יהא רשאי לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר המשמש את המשתמש ואשר פרטיו מצויים בידי בנק, ו/או פרטים אשר מסר לבנק בעת ההצטרפות לתכנית הנאמנות ו/או בעת הרישום לאפליקציה, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהבנק עצמו מפרסם ובין אם מדובר במידע שיווקי ופרסומי של צדדים שלישיים כגון בתי העסק המופיעים באפליקציה מעת לעת. משתמש המעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר כאמור יוכל, בכל עת, להודיע על כך לבנק בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף ‎5.11 להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירת המשתמש ובכפוף להוראות הדין. מובהר כי הבנק יהיה רשאי לשלוח למשתמש מידע פרסומי כאמור בסעיף זה על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי של המשתמש שנמסר על ידו ו/או מידע אודות פעילות המשתמש באפליקציה ו/או מידע האגור במערכות הבנק, וזאת על מנת להציע למשתמש מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות למשתמש עניין בהם, מעת לעת, לרבות באמצעות צדדים שלישיים, ובפרט בתי העסק השונים והגורם המתפעל את האפליקציה מטעם הבנק.

6.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎6.2 לעיל, הבנק לא ימסור את המידע האישי ו/או הניתוחים לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הבנק ו/או מי מטעמו; (ג) אם הבנק יארגן את פעילות האפליקציה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שהבנק יתמזג עם גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיף פרטיות זה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל הבנק כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הבנק חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באפליקציה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הבנק חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם הבנק ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האפליקציה, כגון העברת פרטים לגורמים המתפעלים את האפליקציה ו/או תכנית הנאמנות, לעובדים, לקבלני משנה, לבתי העסק ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האפליקציה ותכנית הנאמנות; (ח) מטעמים מוצדקים אחרים לפי שיקול דעתו הסביר של הבנק בנסיבות העניין ולמטרות תפעול האפליקציה או הנובעים מהשימוש בה. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי הבנק ו/או מי מטעמו בקשר למסירת המידע האישי כאמור.

6.8. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהבנק יהיה רשאי להעביר, על פי שיקול דעתו, את המידע האישי ו/או הניתוחים מחוץ לגבולות ישראל ויאחסן את המידע ו/או הניתוחים מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועברים ו/או בה מאוחסנים המידע האישי ו/או הניתוחים מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי. 

6.9. הבנק ו/או מי מטעמו עושה שימוש בקבצים המכונים cookies ופיקסלים או כלי תוכנה אחרים שמקורם בצדדים שלישיים בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישיים, שמותקנים על המערכות והתוכנות של המשתמש כאשר זה עושה שימוש באפליקציה, בין היתר לצורך אפיון, ניטור ומעקב אחר הפעילות של המשתמש, לזהות דפוסי שימוש,  בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים ובכדי להפוך את האפליקציה מותאמת יותר לחוויה של המשתמש, לצרכיו ולמאפייניו הייחודים. הקבצים הללו מאפשרים לבנק ו/או מי מטעמו לייחס מידע הנוגע לשימוש באפליקציה למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.

קבצי ה-cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים במכשיר הקצה, ככל שאפשר המשתמש זאת בהגדרות מכשיר הקצה, ואשר אוספים מידע כגון משך השהייה של המשתמש בעמוד/מסך מסוים באפליקציה, אופן הגלישה של המשתמש באפליקציה, פעולות שביצע המשתמש באפליקציה, זיהוי כתובת IP, מיקום מכשיר הקצה, מועדי התחברות ועוד.

השימוש בקבצי ה-cookies, לרבות הצלבת המידע המתקבל מהשימוש בהם, נדרש לבנק גם, בין היתר, לשם אבטחת מידע, הגנה על הגישה למידע אודות המשתמש, מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה.

מובהר כי באפשרות המשתמש לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות מכשיר הקצה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי cookies, אך ייתכן כי במקרה זה שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי באפליקציה. שינוי הגדרות כאמור הנו באחריות המשתמש בלבד.

המשתמש מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות לעיל ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהגדרות מכשיר הקצה של המשתמש תאפשרנה זאת, הבנק יהיה רשאי ועשוי למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי ואינו מזהה את המשתמש אישית לצדדים שלישיים, בין היתר, על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את שירותיו ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבור המשתמש תכנים הממוקדים לצרכיו והעדפותיו.

6.10. המשתמש מודע למגבלות של רשתות סלולריות ושל רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשתות ומשחרר את הבנק מכל אחריות בעניין זה.

6.11. זיהוי ביומטרי

6.11.1. במסגרת הכניסה והשימוש באפליקציה, יתאפשר למשתמש להזדהות באמצעות זיהוי ביומטרי של טביעת האצבע ו/או תווי הפנים של המשתמש (להלן: "זיהוי ביומטרי"), בהתאם להגדרות מכשיר המשתמש. הזיהוי הביומטרי יאפשר למשתמש להיכנס ולהשתמש באפליקציה כאמצעי הזדהות חלופי להקלדת שם משתמש וסיסמא. הזיהוי הביומטרי יאפשר למשתמש להזדהות באופן מהיר באפליקציה, ויספק למשתמש זיהוי טוב יותר ושימוש בטוח יותר.

6.11.2. במכשירים מתוצרת חברת Apple Inc. (להלן: "Apple"), נעשה שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע (Touch ID) או במנגנון סריקת תווי הפנים (Face ID) של Apple, המשווק כיום במסגרת מערכת iOS הקיימים במכשירים שונים מתוצרת Apple. המנגנונים Touch ID ו-Face ID מבצעים נעילה ביומטרית המאפשרת למשתמשים לעשות שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע / סריקת תווי הפנים שלהם המשולבים במכשירים המיוצרים על ידי Apple לזיהוי מהיר, וזאת על מנת להוסיף שכבת אבטחה נוספת למידע הנמצא על גבי המכשיר. פרטים נוספים לגבי מנגנון Touch ID ניתן למצוא בקישור: https://support.apple.com/en-us/HT204587. פרטים נוספים על מנגנון Face ID ניתן למצוא בקישור: https://support.apple.com/en-us/HT208108. במכשירים שונים המופעלים על ידי מערכת ההפעלה Android, נעשה שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע או של תווי הפנים, של יצרן המכשיר.

6.11.3. לצורך ההזדהות באמצעות זיהוי ביומטרי, המשתמש יתבקש לאשר הזדהות והמשך כניסה ושימוש באפליקציה באמצעות זיהוי ביומטרי.

6.11.4. באם טרם הגדיר המשתמש את אמצעי הזיהוי הביומטרי במכשירו, והנו מעוניין לעשות כן, יועבר המשתמש למסך של מערכת ההפעלה של מכשירו, בו יתבקש להגדיר את טביעת האצבע או תווי הפנים שלו במערכת. לאחר שיגדיר המשתמש את טביעת האצבע או תווי הפנים שלו (או במידה וכבר הגדיר בעבר במהלך הגדרת מערכת ההפעלה של המכשיר), בכל כניסה ושימוש עתידיים באפליקציה, יבוצע זיהוי המשתמש באמצעות הזיהוי הביומטרי במקום הזדהות באמצעות הקלדת שם משתמש וסיסמא, ובלבד שהגדרת טביעת האצבע או תווי הפנים של המשתמש בוצעו בהצלחה במכשיר.

6.11.5. יש לשים לב כי לאחר הגדרת טביעת אצבע או תווי פנים במכשיר, תתאפשר כניסה לאפליקציות, בנוסף לאמצעי הגישה הקיימים, גם באמצעות כל אחת מטביעות האצבע או תווי הפנים אשר הוגדרו במכשיר. בהתאם לזאת, מובהר כי טביעות אצבע או תווי פנים של אחרים, אשר הוגדרו במכשיר המשתמש, יוכלו גם כן לבצע פעולות ולהשתמש באפליקציה.

6.11.6. הבנק אינו שומר את טביעת האצבע או תווי הפנים של המשתמש, כפי שהוגדרו על ידו במכשירו. טביעת האצבע או תווי הפנים שהגדיר המשתמש נשמרים על מכשירו בלבד.

6.11.7. בכפוף לאמור בכל דין, הבנק אינו אחראי לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהוא, העלולים להיגרם עקב שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע או תווי הפנים במכשיר המשתמש, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת.

6.11.8. מובהר כי השימוש במנגנוני הזיהוי הביומטרי נחשב מהימן ובטוח, אולם אין וודאות מוחלטת כי לא ניתן להעתיק, בתנאים ובאמצעים מסוימים, את טביעת האצבע או תווי הפנים של המשתמש ממכשירו. כמו כן, השימוש במנגנון הזיהוי הביומטרי באפליקציה מותנה בהתחייבות המשתמש כי טביעת האצבע או תווי הפנים שהוגדרו על ידו במכשירו הינם של המשתמש בלבד, וכי לא יגדיר במכשירו טביעות אצבע או תווי פנים שאינם שייכים לו כל עוד נעשה במכשיר שימוש באפליקציה. הפרה של האמור חושפת את המשתמש לסיכון כניסה ושימוש באפליקציה של מי שאינם מורשים לכך. באם המשתמש מעוניין להגדיר טביעות אצבע או תווי פנים שאינם שייכים לו על מכשירו (או אם כבר מוגדרים טביעות אצבע או תווי פנים שאינם שייכים למשתמש על מכשירו), המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש בשירות הזיהוי הביומטרי באפליקציה ולהמשיך ולהזדהות באפליקציה באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמא של המשתמש.

6.11.9. באפשרות המשתמש לבטל את השימוש במנגנון הזיהוי הביומטרי במכשירו בכל עת, באמצעות תפריט ההגדרות במכשירו.

6.11.10. מובהר כי לא חלה על המשתמש חובה להיכנס ולהשתמש באפליקציה באמצעות מנגנון זיהוי ביומטרי, ומשתמש שאיננו מעוניין להשתמש במערכת הזיהוי הביומטרי באפליקציה כאמור, יוכל לעשות באפליקציה שימוש באמצעות זיהוי על ידי הקלטת שם המשתמש והסיסמא של המשתמש או מערכת זיהוי אחרת אשר תיושם באפליקציה על פי שיקול דעתו של הבנק.

6.11.11. משתמש שבחר לעשות שימוש במערכת הזיהוי הביומטרי במכשירו עושה זאת על דעתו, מרצונו החופשי.

6.12. הבנק לא יישא בכל אחריות לחשיפת מידע אישי (אשר נמסר במישרין על ידי המשתמש או העולים משימוש באפליקציה), במקרה של שימוש שלא כדין באפליקציה ו/או במידע. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי הפרטים כאמור הועברו באופן בו התבקשה ההעברה על ידי הבנק וכן כי כל הפרטים שהועברו לבנק הם נכונים ומדויקים.

6.13. במסגרת השימוש באפליקציה, המשתמש יתבקש לאפשר הרשאות גישה ליישומים שונים במכשיר שבאמצעותו נעשה השימוש באפליקציה, וזאת לצורך שימושים רלוונטיים שונים שמוצעים באפליקציה, אשר דורשים הרשאת גישה לאותו היישום – לפי העניין, וביניהם, בין היתר:

6.13.1. גישה לרשימת אנשי הקשר – הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לבחור מרשימת אנשי הקשר במכשירו את אנשי הקשר שהוא רוצה להעביר להם הטבות באפליקציה;

6.13.2. הרשאה לקבלת Push Notifications על ידי האפליקציה – הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לקבל התראות "דחיפה" הקשורות לעדכונים, התראות, וכדי להציע למשתמש מוצרים ו/או שירותים ו/או הטבות שעשוי להיות לו עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיו האישיות ו/או שימושיו באפליקציה. לעניין זה מובהר כי הבנק יוכל לשלוח למכשיר המשתמש התראות כאמור רק כאשר שירות ההתראות פעיל במכשיר המשתמש. באפשרות המשתמש להסיר או לחסום את שירות ההתראות על ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר;

6.13.3. גישה למצלמה – הרשאה זאת מתבקשת עבור  צילום תמונת פרופיל

6.13.4. גישה לגלריית התמונות, התקני אחסון וזיכרון במכשיר – הרשאה זו מתבקשת ככל שהמשתמש יבקש לשמור צילומי מסך של פעולות או הטבות או ממסכי האפליקציה, ו/או על מנת שהמשתמש יוכל לבחור מגלריית התמונות שלו תמונות לתמונת פרופיל / רקע;

6.13.5. גישה לנתוני זיהוי / זהות המכשיר (Identity/Phone/Device ID) – עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים באפליקציה, זיהוי ואימות ובדיקות אבטחה;

6.13.6. מיקום המכשיר – עבור הצעת הטבות קרובות ביחס למיקום המשתמש. לעניין זה מובהר כי הצעת הטבות קרובות ביחס למיקום מכשיר המשתמש כפופה לשירות מבוסס מיקום פעיל במכשיר המשתמש אשר הבנק נדרש לעשות בו שימוש המגיע מאותות GPS, גישת Wi-Fi בקרבת מקום ואנטנות סלולריות (בין אן האפליקציה פעילה או כבויה). באפשרות המשתמש להסיר את השירות מבוסס המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירו כאשר לאחר הסרת שירות זה לא יקבל הבנק עוד מידע הנוגע למיקום המשתמש.

6.14. תוכל לבטל בכל עת את הרשאות הגישה ליישומים שונים במכשיר שבאמצעותו נעשה השימוש באפליקציה, למעט אמצעים שנבחרו על ידך כאמצעי זיהוי לאפליקציה.

6.15. בכל שאלה בנוגע לסעיף פרטיות זה, ניתן לפנות אלינו באמצעות "דברו איתנו" באתר האינטרנט של הבנק או באפליקציית "לאומי". 
 

7. סיכונים ואבטחת המידע

7.1. האפליקציה מעצם היותה מבוססת על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופה לסיכונים הטבועים במערכות מסוגים אלו, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על ידי גורמים עוינים, התחזות לאפליקציה והונאות מקוונות אחרות.

הבנק משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלו, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות, אך לא רק בשל גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג במערכות, שיבוש בביצוע העסקאות , פעולות לא מורשות באפליקציה, שיבושים בפעולת האפליקציה ו/או בזמני התגובה שלה, אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של עסקאות  או תשלומים, חוסר זמינות של האפליקציה או איזה משירותיה, תקלות שמקורן בצד שלישי (ובכלל זה חברות אינטרנט ו/או סלולר) וכיו"ב.

אין בהצגת הסיכונים כאמור לעיל כדי לגרוע מאחריות מי מן הצדדים על פי דין.

מובא בזאת לידיעת המשתמש, כי בעצם הורדת האפליקציה והשימוש בה, חשוף הוא לאותם סיכונים.

7.2. השימוש באפליקציה עלול לחשוף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומשימוש במכשירים ניידים או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. על המשתמש לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע, לרבות האמצעים הפיסיים עליהם הם רשומים, בסודיות מוחלטת ברשותו הבלעדית ובלתי נגישים לאחרים.

המשתמש מתחייב לפעול בהתאם לכללי אבטחת המידע והגלישה הבטוחה של הבנק, המפורסמים תחת "ההגדרות שלי" בתפריט "הפרופיל שלי", ובכתובת: https://www.leumi.co.il/Lobby/secure_guarantee/40392/ [דיפ לינק לעמוד הרלוונטי], בנוסחם כפי שיהיה מעת לעת. באחריות המשתמש לשמור בסודיות את פרטי ההזדהות האישיים שלו ולא למסור פרטים אלה לאחר. המשתמש מתחייב שלא לגלות את סיסמתו האישית לאחר, לשמורה במקום נסתר ומוגן וליידע את הבנק מיד עם היוודע לו על כל שימוש לא מורשה בחשבון האישי שלו באפליקציה.
 

8. רכישת הטבות

 

רכישת הטבות באמצעות האפליקציה תיעשה בהתאם ובכפוף לתקנון תכנית הנאמנות. לקריאת תקנון הנאצנות, לחץ כאן>>
 


 

9. קניין רוחני

9.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באפליקציה ובכל חלק בה, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, מוצרים ושירותים המוצעים בה, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באפליקציה, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של הבנק בלבד ו/או של צדדים שלישיים מהם רכש הבנק הרשאות מתאימות לעשות שימוש בזכויות אלה, לפי העניין, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

9.2. נאסר על המשתמשים לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות הקניין הרוחני המצויה באפליקציה ו/או בשירותים, ובכלל זה: להכניס שינויים, להעתיק (למעט העתקה לצורך שימוש אישי בלבד במסגרת שירותים המאפשרים זאת במפורש), לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באפליקציה ללא הסכמה מראש ובכתב של הבנק ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באפליקציה באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הבנק, ללא הסכמתו המפורשת לכך בכתב ומראש.

9.3. סימני המסחר באפליקציה הם קניינו של הבנק או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 

10. חובות המשתמש
 

השימוש באפליקציה כפוף לתנאים הבאים:

10.1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באפליקציה נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש (למעט מקום בו המשתמש רשאי להעביר הטבה לצד שלישי) והוא לא יעשה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באפליקציה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באפליקציה לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של הבנק (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באפליקציה באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

10.2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באפליקציה, במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המופצים או הכלולים בה אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב שלא לפעול באחת מן הדרכים שלהלן:

10.2.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באפליקציה) באפליקציה ו/או במחשבים, בשרתים, בחומרה ובתוכנה אשר מצויות בשימוש הבנק לצורך אספקת השירותים.
10.2.2. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
10.2.3. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע בשירותים או באפליקציה, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באפליקציה.
10.2.4. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האפליקציה, לרבות על ידי הפרעה לפעולת השרת ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או לאפליקציה.

10.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאפליקציה ו/או להשתמש בה ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בה לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של הבנק ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באפליקציה; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של הבנק.

10.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האפליקציה ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בה ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאפליקציה ו/או לבנק ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם. 

10.5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הבנק, במקרים בהם הבנק יחשוש כי השימוש של המשתמש באפליקציה אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, הוא יהיה רשאי להפסיק פעילותו של המשתמש באפליקציה ו/או במוצרים או בשירותים הכלולים בה, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באפליקציה, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של הבנק, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר הבנק ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 

11. הגבלת אחריות
 

11.1. בכל מקרה ובשום מצב הבנק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או תאגיד מקבוצת הבנק ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

11.1.1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן נתונים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או מעשה או מחדל של הבנק ו/או מי מטעמו;

11.1.2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באפליקציה ו/או במוצר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בבנק, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט הבנק עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

11.1.3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת);

11.1.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת;

11.1.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאפליקציה ו/או הורדת האפליקציה (או חסימת הגישה אליה ו/או לחשבונו של המשתמש) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

11.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

11.2.1. יתכן כי במסגרת השימוש באפליקציה עשוי הבנק לספק קישורים והפניות לאפליקציות שונות ו/או לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים מקושרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. המשתמש מאשר כי ידוע לו שלבנק אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. עוד ידוע למשתמש, כי מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של הבנק אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד הבנק ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

11.2.2. השימוש הרציף באפליקציה תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. הבנק, מנהליו, עובדיו וכל הבאים מטעו או הפועלים בשמו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האפליקציה, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע ו/או בהורדת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.

11.2.3. האפליקציה עשויה לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ומובהר בזאת למשתמש כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. 

11.2.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. הבנק נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע האישי שיוזן במסגרת השימוש באפליקציה, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאפליקציה. הבנק אינו מתחייב שהאפליקציה תהא חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, לרבות למידע האישי, המאוחסן בהם. בגלישה באפליקציה, בהרשמה ובמסירת מידע אישי, המשתמש משחרר את הבנק ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הבנק ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 

12. שונות

12.1. מובהר כי בכל עת תוכל להסיר את האפליקציה ממכשירך. כמו כן, תוכל לשוב ולהוריד ולהתקין את האפליקציה במכשירך בכל עת.

12.2. הבנק שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמשים מראש. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באפליקציה. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באפליקציה לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאפליקציה על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

12.3. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאפליקציה לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המצויים או המוצעים בה, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

12.4. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

כל השתהות של הבנק בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לו לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של הבנק על זכות כאמור.

12.5. מובהר, כי נוסף על כל האמור בתנאי שימוש אלה, יחולו על השירותים ו/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים וכל תקנון שימוש נוסף - ככל שקיים, וכן כל המסמכים שחתם עליהם המשתמש בקשר עם חשבון הבנק המתנהל על שם המשתמש בבנק, ככל שמתנהל. האמור בתנאים אלה בא להוסיף ולא לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין המשתמש לבין הבנק.