תקנון תוכנית קורס שיווק דיגיטלי - "דיגיטליות בעסקים לנשות העסקים בחדרה ("התקנון")

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על ההשתתפות בקורס שיווק דיגיטלי - "דיגיטליות בעסקים לנשות העסקים בחדרה", ("הפעילות") שנעשית בשיתוף פעולה של בנק לאומי לישראל בע"מ ("לאומי"), הוועדה לקידום מעמד האישה עיריית חדרה, וסלונה תקשורת בע"מ ("סלונה"). 
1. תנאי השתתפות בפעילות הפעילות מיועדת לבעלות עסק קטן אשר יעמדו בכל התנאים הבאים ("מועמדות") :
1.1. אישה, תושבת ישראל ו/או בעלת היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילה עולה על ¬18 והיא בעלת עסק בחדרה/מתגוררת בחדרה.
1.2. התחייבה לשתף פעולה כנדרש במסגרת הפעילות, לרבות השתתפות בכל מפגשי הפעילות בהתאם ללו"ז הפעילות אשר פורסם עובר לקיום הפעילות, השתתפה בהליכי קידום הפרויקט ובכלל זה תיוג האשטאגים, תמונות, סטטוסים בפייסבוק, העלאת פוסטים בסלונה ופרסומים הקשורים בפעילות.
1.3. קיימה את התנאים המפורטים בתוכנית זו במלואם, לרבות ביצוע הרשמה אשר נקלטה באתר לאומי (www.leumi.co.il).

2. פעולות ההרשמה
2.1. על המועמדת לגלוש לעמוד הייעודי של הפעילות באתר לאומי ("עמוד הפעילות") ולמלא באופן מלא את טופס ההרשמה שבעמוד הפעילות ("טופס ההרשמה").
מובהר בזאת, כי רק מועמדת שטופס ההרשמה שלה מולא באופן מלא והתקבל בפועל באתר לאומי בתוך תקופת ההרשמה כהגדרתה להלן, יועבר לבחינת הועדה הבוחנת כהגדרתה להלן.
כמו כן, מובהר כי רישומי לאומי ביחס לקבלת טופסי ההרשמה יהוו ראיה מכרעת לעצם שליחתם ו/או למועדם ו/או לנכונותם.
2.2. המועמדת מתחייבת למסור אך ורק את פרטיה האישיים במסגרת טופס ההרשמה, ולא למסור כל פרט אישי של צד שלישי כלשהו, לרבות שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכדומה.
2.3. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההרשמה, לרבות אך לא רק, נכונות הפרטים שנמסרו במסגרת טופס ההרשמה חלה על המועמדת בלבד. סלונה/לאומי/ הוועדה לקידום מעמד האישה בעיריית חדרה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באתר לאומי ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.

3. תקופת הרשמה להגשת מועמדות לפעילות ותקופת הפעילות
3.1. תקופת ההרשמה להגשת מועמדות לפעילות תחל ביום 1.12.19 ותסתיים ביום5.12.19 בשעה 12:00, או עם הודעת הבנק אודות סיום תקופת ההרשמה להגשת מועמדות לפעילות על פי שיקול דעתו (לעיל ולהלן: "תקופת ההרשמה").
3.2. תקופת הפעילות תחל ביום 30.12.19 או בכל מועד אחר כפי שיקבע על ידי לאומי/ הוועדה לקידום מעמד האישה בעיריית חדרה ("תקופת הפעילות").
3.3. הבנק שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההרשמה ו/או את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק ו/או הסבר כלשהו.

4. מועד ואופן בחירת המשתתפות
4.1. בתום תקופת ההרשמה לפעילות, יועברו כל טופסי ההרשמה לבחינת ועדה בוחנת שתורכב מנציגי לאומי, הוועדה לקידום מעמד האישה בעיריית חדרה וסלונה ("הוועדה הבוחנת").
4.2. הוועדה הבוחנת תבחן את כל טופסי ההרשמה ותבחר מתוך כל המועמדות כ 50 אשר יהיו המשתתפות בפעילות ("המשתתפות") וזאת בהתאם לקריטריונים של היותן בעלות עסק קטן / יזמיות בעסקים, היקף פעילות ברשתות החברתיות השונות, או כל שיקול נוסף אחר.
4.3. הוועדה הבוחנת תהא רשאית (אך לא חייבת) לכלול במסגרת שיקוליה לבחירת המשתתפות, שיקולים נוספים על השיקולים המנויים בסעיף 5.2 לעיל. אולם, הועדה תהא חייבת להכריע על-פי קריטריונים ולא על-פי הגרלה כלשהי. החלטת הוועדה הבוחנת, בהתאם לשיקול דעתה, תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.
 4.4. לאומי עיריית חדרה וסלונה שומרת לעצמן את הזכות לשנות את מספר המשתתפות האמור לעיל, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק ו/או לבחור חלק מהמשתתפות באופן טנטטיבי ואופציונאלי בהתאם לשיקול דעתן.

5. הודעה למשתתפות ופעולות ההשתתפות
 5.1. לאומי או סלונה יודיעו למשתתפות על בחירתן להשתתף בפעילות באמצעות שיחת טלפון. לאחר אישור ההשתתפות ע"י המשתתפת ישלח דוא"ל על ידי לאומי או סלונה לכתובת הדוא"ל שהזינה המשתתפת במסגרת טפסי ההרשמה ("ההודעה"). תנאי להשתתפות בפעילות הינו חתימה על כתב הסכמה בו תסכים כל משתתפת, בין היתר, לנהוג על פי הוראות תקנון זה ("כתב הסכמה").
 5.2. יראו את המשתתפות כאילו קיבל את ההודעה ביום בו התקיימה שיחת הטלפון כאמור. לעניין זה רישומי לאומי או סלונה בדבר קיום שיחת הטלפון יהוו ראיה מכרעת לקיומה.
 5.3 משתתפת שלא תשלח את כתב ההסכמה חתומה בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה, לא תהא זכאית להשתתף בפעילות.
 5.4 בכל מקרה שבו משתתפת לא תוכל   להשתתף בפעילות, הועדה הבוחנת תהא רשאית לבחור משתתפת אחרת מבין המועמדות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה כאמור, לאומי או סלונה יודיעו למשתתפת על בחירתה, ועל המשתתפת לשלוח את מסמכי ההשתתפות בתוך יום אחד בלבד ממועד קבלת ההודעה.

6. כללי
על הפעילות יחולו ההוראות דלקמן:
6.1. כל האמור בתקנון זה יחול בנוסף לכל האמור בכתב ההסכמה ובכל מסמך אחר עליו תחתום המשתתפת.
6.2. בהרשמה לפעילות המועמדת ו/או המשתתפת מצהירה כי קראה את התוכנית הפעילות והיא מקבלת עליה את הוראותיה, כי תיקח חלק בפעילות באופן שוטף ורציף לרבות בכל המפגשים שיתקיימו במסגרת הפעילות.
6.3. בכל מקרה של אי-התאמה בין הקבוע בתוכנית לבין הנאמר בכל פרסום או מתן מידע אחר יגבר הקבוע בתוכנית זו.
6.4. בכל מקרה לא תהיה למועמדות או למשתתפות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד לאומי ו/או עיריית חדרה ו/או סלונה ו/או כל גוף אחר הקשור בפעילות, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת המשתתפות.