הלוואה במסלול זה מתנהלת על-פי שער דולר ארה"ב. ההחזרים החודשיים משולמים בש"ח, בהתאם לשער היציג של הדולר לעומת השקל. כלומר: כאשר השער היציג של הדולר עולה לעומת השער היציג במועד נטילת ההלוואה - הסכום לתשלום עולה יחד עמו, וכאשר השער היציג של הדולר יורד - הסכום לתשלום יורד בהתאם.

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

הצמדה למדד המחירים לצרכן

התנהגות הריבית טווחי שנים שיטות החזר מטבע ההלוואה


ללא עמלת היוון בכל עת שמתקיים מסחר בדולר, בתנאי הודעה מראש של 10 ימים

 

לא צמודה

 

משתנה מדי 6 חודשים, במועדים מוגדרים מראש, בהתאם לשיעור ריבית הליבור דולר ארה"ב

 

4-30 שפיצר

 

דולר ארה"ב

4-30 קרן שווה
2-4 בוליט

 

 

למה זה יכול להתאים לכם?

  • כי יש לכם הכנסה בדולר ארה"ב.
  • כי אתם תושבי חוץ.
  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה), ללא תשלום עמלת היוון.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

  • מסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי 6 חודשים, כתוצאה משינויים בריבית הליבור דולר ארה"ב.
  • כאשר שער הדולר עולה, יתרת הסכום הנותר לתשלום (הקרן) בש"ח - עולה באותו שיעור. באותה מידה תיתכן גם ירידה ביתרת הקרן בש"ח, כששער הדולר יורד.
  • על פי  הוראת בנק ישראל ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי הלוואות בריבית משתנה
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.