מסלול זה פותח על ידי לאומי למשכנתאות על מנת להציג חלופה אטרקטיבית למסלול הריבית המשתנה על בסיס הפריים ולמסלולים צמודי מדד.

מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא איגרת חוב ממשלתית, לתקופה של עד שנה אחת, המונפקת על ידי בנק ישראל ונסחרת בבורסה. עוגן המק"מ בלאומי למשכנתאות נקבע כשיעור התשואה של המק"מ ל-12 חודשים.הריבית
בהלוואה במסלול זה נקבעת על פי עוגן מק"מ בתוספת מרווח מסוים כפי שייקבע בין הבנק לבין הלווה.

 

 

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם הצמדה למדד המחירים לצרכן התנהגות הריבית טווחי שנים שיטות החזר
ללא עמלת היוון לא צמודה משתנה פעם בשנה, בהתאם לשינוי בריבית עוגן המק"מ לשנה* 4-30

שפיצר

 

 

 

*יש לבחור בשורה של "תשואות מק"מ לשנה ברוטו את צורת התצוגה הרצויה ( דף אינטרנט, קובץ אקסל, גרף) ואח"כ יש לרשום את טווח התאריכים הרצוי."

 

למה זה יכול להתאים לכם

  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) בכל עת, ללא תשלום עמלת היוון.
  • כי יתרת הסכום הנותר לתשלום (הקרן) אינה צמודה למדד, ולכן פוחתת בהתמדה החל מהתשלום הראשון. כלומר: בכל נקודת זמן תהיו חייבים לבנק פחות כסף.
  • כי אתם מעוניינים לדעת מדי שנה מראש מה יהיו ההחזרים החודשיים. לדוגמא: בהלוואה ל- 20 שנים על בסיס ריבית עוגן מק"מ, ההחזר החודשי ישתנה לכל היותר 20 פעמים, בעוד שבהלוואה דומה הצמודה לריבית הפריים ההחזר החודשי יכול להשתנות אפילו 240 פעמים.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

 

  • במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי שנה, כתוצאה משינויים בעוגן המק"מ.
  • על פי הוראת בנק ישראלהוראת בנק ישראל הוראת בנק ישראל ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי הלוואות בריבית משתנה
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.