DCSIMG

 סקירת שוק ההון 

 סקירת שוק ההון 

ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ובעולם ותחזיות לעתיד

סקירה לשבוע:
06/01/2019-13/01/2019

עיקרי ההמלצות:

 

 • התנודתיות בשוקי ההון בעולם ירדה השבוע, לאחר מספר שבועות סוערים. התפתחויות חיוביות בנושא הסחר, והערכות שקצב העלאת הריבית בארה"ב יתמתן, תרמו לרגיעה.
   
 • בשלב זה, נתוני המאקרו מלמדים על האטה מסויימת בקצב הצמיחה העולמי בחודשים האחרונים, במגוון מדינות בדגש על סין ואירופה. בנוסף, על פי הערכות הקונצנזוס קצב הצמיחה צפוי להמשיך ולהאט במידה נוספת גם במהלך 2019 במרבית המדינות המרכזיות, כולל ארה"ב. יש לציין שהאטה כלשהיא בקצב הצמיחה העולמי הינה סבירה בהחלט, לאחר שנים של קצב צמיחה מהיר.
   
 • המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית עשויה להוסיף ולעלות בחצי השנה הקרובה, במידה וקצב האינפלציה העולמי ימשיך לעלות. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים. בתוך כך, אנו ממליצים להימנע מהשקעה בפלח ה-High Yield (אג"ח מתחת לדירוגי השקעה), בדגש על שווקים מפותחים, עקב הערכתנו שמרווחי הסיכון ששוררים באפיק זה אינם מפצים על הסיכון, גם לאחר ההתרחבות שנרשמה במרווחים בחודשיים האחרונים.
   
 • לאחרונה עלו לכותרות נתונים המצביעים על הרעה הדרגתית באיכות החוב של המגזר העסקי הלא פיננסי בארה"ב. אנו ממליצים לנצל את התקופה הנוכחית לבחינה וטיוב של כלל החשיפות האג"חיות בתיקי ההשקעות, תוך מתן תשומת לב להשפעות העליה בסביבת הריביות על יכולת ההחזר של הלווים.
   
 • אנו ממליצים על מתן העדפה קלה לאגרות חוב שקליות על פני הצמודות. זאת, על רקע עלייה שנרשמה בציפיות האינפלציה הגלומות בשנה האחרונה. בתוך כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב שקליות במח"מ מעט קצר יותר ביחס לאלו הצמודות, והשקעה באג"ח ממשלתיות במח"מ מעט ארוך ביחס לקונצרניות.
   
 • בגלל העלייה ההדרגתית בסביבת הריביות, קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים (ולחשיפות גיאוגרפיות) שעשויים ליהנות מהמשך צמיחה כלכלית בחו"ל, אך רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות.
   
 • הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל גבוה בהשוואה היסטורית, מה שמקטין במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית בתיק ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות. דוגמא לכך ראינו בשנה האחרונה, שבמהלכה ירידות שערים בשוקי המניות בעולם ובישראל, לוו בפיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר.
   
 • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>

 

 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל